Къуаджэу Мэфэхьаблэ сирие адыгэхэр дэтIысхьащтых

Къуаджэу Мэфэхьаблэ сирие адыгэхэр дэтIысхьащтых

Адыгэ Хэкум ит къуаджэу Мэфэхьаблэ Сирием къикIыжьыгъэ адыгэхэр дэтIысхьанхэ алъэкIыщт. Ащ пае Адыгеим иунэшъошI къуаджэм чIыгу гектар 90 кIахьэу къыхегъэкIы. Фэдэ къэбарыр къыщаIуагъ Хэкум иIахьэу лъэпкъэгъухэм язэпхыныгъэ теуфагъэм. Iахьым икъэтынхэмкIэ, джырэ мафэмкIэ Адыгеим Сирием къикIыжьыгъэ адыгэ унэгъо 630 фэдиз щэпсэу. Ахэр унэгъуабэ хъоу къалэу Мыекъуапэ щэпсэух. Хэкум иТэхъумэмыкъое шъолъыр ичылэу Пэнэхэс лъэпкъэгъухэм апае унакIэхэри дагъэуцуагъэх.

Къуаджэу Мэфэхьаблэ чIыгухэу къыхагъэкIхэрэр адыгэ лъэпкъэгъухэм илъэсипшIым телъытагъэу бэджэндэу аштэн алъэкIыщт. Мыщ ыуж чIыгум псэупIэ е унэ лъапсэ тырашIыхьэмэ ежь яяпэ ашIыжьышъущт. Джаущтэу Сирием къикIыжьыгъэ адыгэхэу Мэфэхьаблэ щыпсэумэ зышIоигъохэу шIоигъоныгъэ фэгъэзэныгъэ зышIыгъэхэр 36, – Хэкум иIахьэу лъэпкъэгъухэм язэпхыныгъэ теуфагъэм къыщаIуагъэу къетхы «Адыгэ Хэку» зыфиIорэ интернет къэбар къулыкъум.

Фитыныгъэ Радиом игущыIэгъугъэ къуаджэу Мэфэхьаблэ ипащэу Хьасани Мыхьамэт къызэрэхигъэщрэмкIэ, чIыгухэр зым ратэу зам рамытэу щытэп. Iофыр зытетыр, Мыхьамэт игущыIэхэмкIэ, мылку зиIэм чIыгур апэ ештэшъ, егъэпсэуалъэ.

Хьасани Мыхьамэт: ЧIыгухэр ары аратыщтхэр, унэхэр афашIыщтхэп. ЧIыгухэри джыри хьазырхэп. ЦIыфеIэIунхэр щыIэхэмэ, етIанэ агъэнэфэщт ахэмэ яIоф. Мэфэхьаблэ ичIыгухэр Адыгэ Хэкур ары къэзытырэр. КъэкIожьыгъэхэм апае чIыгухэр къыхагъэкIых. Хэратхэрэр адыгэхэу нэмыкI къэралыгъохэм къырыкIыжьыгъэхэр ары. Сирие закъор арэп. Адыгэнхэ фае. ИлъэсипшIм къыкIоцI цIыфмэ чIыгум унэ тырашIыхьэмэ, ежь яе ар мэхъужьы.

Къуаджэу Мэфэхьаблэ къыхагъэкIхэрэ чIыгухэм сотки 10 яинагъэр. Унэгъо зырызхэм унэзэтелъхьанхэр рагъэжьэгъахэу Хьасани Мыхьамэт къыхегъэщы.

1998 илъэсым Адыгеим апэрэу адыгэхэр купышхо хъухэу къэкIожьгъагъэх. МашIом зэлъыубытыгъагъэ Косово ахэр къикIыжьыгъагъэх. Ахэмэ апае чылэу Мэфэхьаблэ агъэпсыгъагъ. ДжырэкIэ ащ щыпсэухэу дэс унэгъо 34. Ау унэ лъапсэ зыгъэчъыгъи, чIыгу Iахьэ зэратыгъи зэхэтэу пчъагъэр 80 ехъу. Мыхэмэ псэолъэ чIыпIэхэр, гъогухэр афэпшыIн фае, еIо къоджэ пащэм. Псым иIофыгъоу къуаджэр загъэпсыгъэм къыщегъэжьагъэу щыIэм зэшIокI горэ къыфагъотыгъэми, цIыфхэр зэшъощт псыр къалэу Мыекъуапэ джырэкIи къыращы.

Фитыныгъэ Радио, Шэрджэс Ларис

About the Author

pwadmin

pwadmin

Related Posts

More From This Category