Хэкум гъэзэжьынымкIэ Адыгэ Хасэ

 

ХЭКУ – ГЪЭЗЭЖЬН ГЪЭПСЫГЪЭМ И ЦIЫФШЪХЬЭ ЗЭХАЩЭ ЖЪУГЪЭ И ЯТIОНЭРЭ КIЭУХ ЗЭХЭС ( МЭЗАЙМ И 28 РЭ М – МЭЛЫЛЪФЭГЪУМ И 28 РЭМ – 2016 РЭ ГЭМ ) .
ТИЦIЫФШЪХЬЭ IОНЫХЬЭХЭР :
ШIУФЭС КЫШЪОТЭIО ИКIЭРЫКIЭУ ТИ ГЪЭПСЫГЪЭ И ЯТIОНРЭ ГЪЭ – ЗЭФЭСЭМ ИКIЭУХЫМ , ГУЩАIЭЗЭIЭПЫХХЭУ ЩЕКIОКIЫГЪЭХЭМЭ ЗИГУПШЫСЭРЭ ИУНАШЪОРЭ КЪЭЗТЫГЪЭХЭМИ ТИГУАПЭ ЯФЭТЭIЭТЫ , ПСТЭМИ ТАЩЭГУГЪЫ ТИГЪЭПСЫГЪЭ И IОФ ЗЕЩЭ ХАСЭ ЦIЫФШЪХЬАКIЭХЭМЭ ИЛЪЭСЫКIЭУ КЪАКIОРЭМ ШЪУАЛЪЫIЭС ЗЭПЫТЭУ ШЪУЩЫТЫНХЭУ .
ШЪУКЪЕБЛАГЪ ЗЭФЭСХЭМЭ ЯКЪЫХЭКIЫГЪЭХЭР КЭКIЭУ КЪЫШЪУФЭТЫПШЫНЫХ :
1 – ХАСЭМ ИIОФ ЗЕЩЭ ИЛЭЖЬЫГЪЭ ГЪЭНАФЭ ТХЫЛЪ ЕКIОЛЪIЭЖЬПIЭУ ПСТЭМИ КЪЫЗЭДАШТАГЪ .
2 – ГЪЭУ ИКIЫГЪЭМ 2015 – РЭМ И АХЪЩЭ ЗЕЩЭ ГЪЭНАФЭ ТХЫЛЪ КЪЫЗАШТЭМ А ТХЫЛЪЫР 2016 – РЭ ГЪЭМ ИАХЪЩЭ ЗЭПЕIЭ ГЪЭПСЫГЪЭУ КЪАШТЭНЭУ ТРАУБЫТАГЪ .
3 – СТIАШЪУ ШЭОКЪАР АРФАН ГЪЭПСЫГЪЭМ ИХАСЭ ИТХЬЭМАТЭУ , БАРЫСБИ НУРДИНИ ТХЬЭМАТЭ ГУАДЗЭУ АРАУСЭИЫГЪ ЗЭДЕГЪАШТЭКIЭ .
4 – IОФ ЗЕЩЭ ХАСАШЪХЬЭХЭУ ЗЭХАЩАГЪ :
СТIАШЪУ ШЭОКЪАР АРФАН / КАНАДА
БАРЫСБИ НУРДИНИ / АМРИКА
АБДЗАХЭ ХЬЭМИД / ЕРДАН
БЭГЪАНЭ АЛЫЙ / МЫЕКЪУАП
АБДЗАХЭ ТИНЭ / ЩВЕД
МОСЭ ГУЛНАР / КАНАДА
ХЪУТ ХЬАЗЫМ / БРИТАНЕ
КЪАТ БАСЫЛ / НОРОЙ
ТЫКЪУ ЕХЬЯ /ГЕРМАНЕ
ХЬАХЪУ НАРТ / ТУРЦ
ДЖАУЩТЭУ ТИЦIЫФШЪХЬЭ ЗЭХАЩЭ ЖЪУГЪЭ ИIОФХЭР ТЫУХЫГЪЭ МЭХЪУ , ТХЬАМ ШЪУЕГЪЭПСЭУ ПСТЭУХЭРИ .

4 / 30 / 2016
IОФ ЗЕЩЭ ХАСАШЪХЬЭМ ИТХЬЭМАТ
Д . СТIАШЪУ ШЭОКЪАР АРФАН

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]