Пшъэрылъхэм афэгъэхьыгъэ джэпсалъ

Темыр Кавказым ятарихъ чIыгу адыгэхэр зырафыгъэхэм щыублагъэу зы къиныгъом ыуж адырэр
къикIэу IукIэщтыгъэх. Аужырэ илъэси 150-м къыкIоцI зэпэуцужьыныгъэ зэфэшъхьафхэм агузэгу
адыгэхэр ифагъэх ыкIи щыIэкIэ зэжъу хафагъэх. ЦIыф куп зэхахьэу адыгэхэмэ IэпыIэгъу афэхъущтыр
ыкIи зэкIэ ягумэкIыгъохэр зэшIохыгъэнхэмкIэ адэIэпыIэщтыр, Темыр Кавказым ячIыгу
къагъэзэжьыныр афэзгъэпсынкIэщтыр шIокI имыIэу зэхэщэгъэн фае хъугъэ. Ащ къыхэкIэу Хэкум
гъэзэжьынымкIэ Адыгэ Хасэм ипшъэрылъхэр:

– Темыр Кавказым ятарихъ чIыгу къэзгъэзэжьынэу шIоигъоныгъэ зиIэ пстэу адыгэхэмэ IэпыIэгъу
афэхъугъэнэу;

– адыгэ лъапсэ зиIэхэмэ кощыным къыхэкIэу гумэкIыгъоу, къиныгъоу къафэуцухэрэр
гъэмэкIэгъэнхэр, ащ пае IэпыIэгъу защыфэхъущтхэ гупчэхэр гъэпсыгъэнхэр ыкIи ахэр
гъэлэжьэгъэнхэр, джащ фэдэу щынэгъончъэ чIыпIэхэм гъэкощыгъэнхэр;

– щыIэкIэ зэжъу ифэгъэ тилъэпкъэгъухэмэ якъэбар цIыф купхэмэ алъыгъэIэсыгъэныр, ахэр Темыр
Кавказым къэгъэкощыжьыгъэнхэм пае шIыкIэхэр гъэнэфэгъэнхэр, зэгъэшIэгъэнхэр;

– тхьамыкIагъо хэфэгъэ адыгэхэмэ ящыIэныгъэ пае ящыкIэгъэ амалхэр ягъэгъотыгъэнхэр ыкIи
нэмыкI щынэгъончъэ чIыпIэ щэжьыгъэнхэр;

– адыгэхэр зыхэфэгъэ гумэкIыгъохэр цIыф куп зэфэшъхьафхэмэ алъыгъэIэсыгъэнхэр ыкIи ахэмэ
ячIыгу къагъэзэжьынэу фитыныгъэ зэряIэр зэхэхьэ, зэIукIэ зэфэшъхьафхэм яшIуагъэкIэ
ягъэшIэгъэныр ыкIи ащ фэгъэхьыгъэ къэбарыр къэугъоигъэныр, зегъэушъомбгъугъэныр;

– адыгэ кIэным икъэухъумэн ыкIи икъэгъэнэжьын афэгъэхьыгъэ программэхэр гъэпсыгъэнхэр ыкIи
гъэцэкIэгъэнхэр, ахэр институт зэфэшъхьафхэмэ, хъызмэт лъэныкъо пстэуми, бизнесым пылъхэм
алъыгъэIэсыгъэнхэр хэку къэгъэзэжьын IофымкIэ IэпыIэгъу хъунхэм фэшI;

– купым ипшъэрылъхэр ыгъэцэкIэнхэм пае ахэмэ атегъэпсыхьэгъэ хэбзэ ыкIи къэралыгъо
къулыкъухэмэ зэпхыныгъэхэр адэшIыгъэнхэр;

– зихэку къэзгъэзэжьыгъэ адыгэхэмэ ящыIакIэ нахьышIу шIыгъэным пае, Темыр Кавказми
иэкономикэ изытет къэIэтыгъэным фэшI ыкIи тикуп мылъку IэпыIэгъу иIэным фэшI хъызмэт
зехьыным ыкIи сатыу шIыным атегъэпсыхьэгъэ проектхэм кIэщакIо афэхъугъэныр, гъэпсыгъэнхэр
ыкIи адэIэпыIэгъэныр;

– гъэсэныгъэм IэпыIэгъу егъэкIыгъэныр, хэхэс адыгэхэмэ, нэмыкI чIыпIэ кощыгъэхэмэ ащыщэу
щыкIагъэ зиIэхэмэ ахъщэ тынхэр афэшIыгъэнхэр, нэмыкI фэIо-фашIэу ящыкIагъэ хъухэрэр
ягъэгъотыгъэнхэр;

– шIушIэ купхэр фэдэ Iофыхэмэ адэIэпыIэнхэм пае фонд гъэпсыгъэныр;