НАЛО ЗАУР – Zawer NaloThe recipients of 2020 CRO Lifetime Achievement Award

Нало Заур Мыхьэмэт и къуэр (1928-2012 гъ.гъ.) адыгэ усакIуэщ, щIэныгъэлIщ, Къэбэрдей-Балъкэр республикэм и цIыхубэ тхакIуэщ. Бзэмрэ щэнхабзэмрэ хъумэн хуейщ жызыIэу япэу къэувахэм ящыщщ Налор. 1979-1987 гъэхэм Къэбэрдей-Балъкъэр щIэныгъэ-къэхутакIуэ институтым IуэрыIуатэмрэ литературэмкIэ къудамэм и унафэщIу лэжьащ. 1990 гъэм Къэбэрдей-Балкъэрым и Парламентым и депутату хахащ, Къэбэрдейм адыгэ Хасэ  къыщыунэхуам и япэ…

Read More

РАССКАЗ ТХЫНЫМ ТЕГЪЭПСЫХЬЭГЪЭ АДЫГЭ ТХАКІОУ КЪУЕКЪО НАЛБЫЙ ЫЦІЭКІЭ ЗЭХАЩЭРЭ ЗЭНЭКЪОКЪУР ЗЭРЭРЕК1ОК1ЫЩТЫМ ХАБЗЭУ ПЫЛЪЫР

1. Рассказ тхыным тегъэпсыхьэгъэ адыгэ тхакІоу Къуекъо Налбый ыцІэкІэ зэхащэрэ зэнэкъокъур зэхэзыщэрэр ык1и резыгъэкIокIырэр Хэку гъэзэжынымкІэ Адыгэ Хасэмрэ (Онтарио – Канада) Гуманитар ушэтынхэмк1э Адыгэ республикэ институтэу К1эрэщэ Тембот ыц1эк1э щытымрэ (Республика Адыгея – Майкоп). 2. Зэнэкъокъум имурад: – адыгабзэр лъэпкъым илэжьыгъэ анахь лъэпIэ дэдэхэм зэращыщым к1элэц1ык1ухэм гу лъаригъэтэнэу, ащ…

Read More

адыгэ сурэтыщIхэр фыкърегъэблагъэ фыхэтыну гъэлъэгъуэныгъэм

ЯтIонэрэ Дунэе Адыгэ ШIэноIуатеэ ЕГЪЭБЛАГЪЭ ТХЫЛЪ Хэкум гъэзэжынымкIэ Адыгэ Хасэмрэ Адыгэ Щэнхабзэ Зэгухьэныгъэмрэ адыгэ сурэтыщIхэр фыкърегъэблагъэ фыхэтыну гъэлъэгъуэныгъэм ЯтIонэрэ Дунэе Адыгэ ШIэноIуатеэ Зэхуэсым Нюрнберг къалэ 2019 гъэм щызэхишэнум жэпуэгъуэм и 18-20-хэм II Дунейпсо Адыгэ ЩIэныгъэ Зэхуэсым теухуауэ хъыбарыр нэхъ шэщIауэ къыщыфгъуэтынущ ди сайтым: https://www.croworld.org/ady-conference-exhibit ГЪЭЛЪЭГЪУЭНЫГЪЭМ ХЭТЫН ЩХЬЭКIЭ ЩIАПХЪЭХЭР: 1)…

Read More

ХГъАХ ШIухьафтын

Хэкум гъэзэжьынымкIэ Адыгэ Хасэм (ХГъАХ)   Игуапэу къэбаргъэIу къешIы ХГъАХ ШIухьафтын   ХГъАХ-м и шIухьафтын програм зыфэгъэзагъар адыгэ цIыфышхьэу е купэу Iофы IакIо зышIагъэу, якъарыурэ я гъотыгъорэ халъхьэу, намыкIхэмэ щысэ техыпхъ афэхъухэу, зэрафэлъэкIэу адыгэхэм, купзэдэпсэухэм, адыгабзэм е културэм афэлэжьагъэхэр. ХГъАХ–м ишIухьафтын лъэпкъыгъухэр А. ГъэшIэ гъахъэ шIухьафтын Цıыфышъхьэхэу Iофы IакIо адыгэ лъэпкъ Iофыхэм, адыгабзэм е културэм анахь…

Read More

МЭФЭКУ МАФЭР , 21/3/2018 – М АДЫГЭ ИЛЪЭСЫКIЭМ ТЕФЭ

МЭФЭКУ МАФЭР , 21/3/2018 – М АДЫГЭ ИЛЪЭСЫКIЭМ ТЕФЭ , АДЫГЭМЭ ЯМЭФАПЧЪЭ 6227 – ГЪЭМ ФЕЖЬЭ , АЩ АДЫГЭМЭ ЯЗЫУЖЬЫЖЬ-КIЭН ЗЭРЭ ЖЪЫ ДЭДЭР КЪЕГЪЭНАФЭ , НЕПЭ ГЪЭМ МЭФИТIОУ ЧЭЩЫМРЭ МАФЭМРЭ ЯКIЫХЬАГЪЭ ЗЭФЭДИЗЫ ЗЫЩЫХЪУХЭРМ ЯЗ , МЫМАФЭР АРЫ ГЪАТХЭР ЗЫЩЕЖЬЭРЭР , ГЪЭБЭЖЪУ ЛЪЭХЪАНМИ ЧЭЗЫУР ИКIЭРЫКIЭУ ЗЫЩЧIИДЗЭЖЬЫРЭРN АРЫ , АДЫГЭХЭУ ЗИПСЭУКIЭ…

Read More