адыгэ сурэтыщIхэр фыкърегъэблагъэ фыхэтыну гъэлъэгъуэныгъэм

ЯтIонэрэ Дунэе Адыгэ ШIэноIуатеэ ЕГЪЭБЛАГЪЭ ТХЫЛЪ Хэкум гъэзэжынымкIэ Адыгэ Хасэмрэ Адыгэ Щэнхабзэ Зэгухьэныгъэмрэ адыгэ сурэтыщIхэр фыкърегъэблагъэ фыхэтыну гъэлъэгъуэныгъэм ЯтIонэрэ Дунэе Адыгэ ШIэноIуатеэ Зэхуэсым Нюрнберг къалэ 2019 гъэм щызэхишэнум жэпуэгъуэм и 18-20-хэм II Дунейпсо Адыгэ ЩIэныгъэ Зэхуэсым теухуауэ хъыбарыр нэхъ шэщIауэ къыщыфгъуэтынущ ди сайтым: https://www.croworld.org/ady-conference-exhibit ГЪЭЛЪЭГЪУЭНЫГЪЭМ ХЭТЫН ЩХЬЭКIЭ ЩIАПХЪЭХЭР: 1)…

Read More

ХГъАХ ШIухьафтын

Хэкум гъэзэжьынымкIэ Адыгэ Хасэм (ХГъАХ)   Игуапэу къэбаргъэIу къешIы ХГъАХ ШIухьафтын   ХГъАХ-м и шIухьафтын програм зыфэгъэзагъар адыгэ цIыфышхьэу е купэу Iофы IакIо зышIагъэу, якъарыурэ я гъотыгъорэ халъхьэу, намыкIхэмэ щысэ техыпхъ афэхъухэу, зэрафэлъэкIэу адыгэхэм, купзэдэпсэухэм, адыгабзэм е културэм афэлэжьагъэхэр. ХГъАХ–м ишIухьафтын лъэпкъыгъухэр А. ГъэшIэ гъахъэ шIухьафтын Цıыфышъхьэхэу Iофы IакIо адыгэ лъэпкъ Iофыхэм, адыгабзэм е културэм анахь…

Read More

МЭФЭКУ МАФЭР , 21/3/2018 – М АДЫГЭ ИЛЪЭСЫКIЭМ ТЕФЭ

МЭФЭКУ МАФЭР , 21/3/2018 – М АДЫГЭ ИЛЪЭСЫКIЭМ ТЕФЭ , АДЫГЭМЭ ЯМЭФАПЧЪЭ 6227 – ГЪЭМ ФЕЖЬЭ , АЩ АДЫГЭМЭ ЯЗЫУЖЬЫЖЬ-КIЭН ЗЭРЭ ЖЪЫ ДЭДЭР КЪЕГЪЭНАФЭ , НЕПЭ ГЪЭМ МЭФИТIОУ ЧЭЩЫМРЭ МАФЭМРЭ ЯКIЫХЬАГЪЭ ЗЭФЭДИЗЫ ЗЫЩЫХЪУХЭРМ ЯЗ , МЫМАФЭР АРЫ ГЪАТХЭР ЗЫЩЕЖЬЭРЭР , ГЪЭБЭЖЪУ ЛЪЭХЪАНМИ ЧЭЗЫУР ИКIЭРЫКIЭУ ЗЫЩЧIИДЗЭЖЬЫРЭРN АРЫ , АДЫГЭХЭУ ЗИПСЭУКIЭ…

Read More

ХЭКУ – ГЪЭЗЭЖЬН ГЪЭПСЫГЪЭМ И ЦIЫФШЪХЬЭ ЗЭХАЩЭ ЖЪУГЪЭ И ЯТIОНЭРЭ КIЭУХ ЗЭХЭС ( МЭЗАЙМ И 28 РЭ М – МЭЛЫЛЪФЭГЪУМ И 28 РЭМ – 2016 РЭ ГЭМ )

ТИЦIЫФШЪХЬЭ IОНЫХЬЭХЭР : ШIУФЭС КЫШЪОТЭIО ИКIЭРЫКIЭУ ТИ ГЪЭПСЫГЪЭ И ЯТIОНРЭ ГЪЭ – ЗЭФЭСЭМ ИКIЭУХЫМ , ГУЩАIЭЗЭIЭПЫХХЭУ ЩЕКIОКIЫГЪЭХЭМЭ ЗИГУПШЫСЭРЭ ИУНАШЪОРЭ КЪЭЗТЫГЪЭХЭМИ ТИГУАПЭ ЯФЭТЭIЭТЫ , ПСТЭМИ ТАЩЭГУГЪЫ ТИГЪЭПСЫГЪЭ И IОФ ЗЕЩЭ ХАСЭ ЦIЫФШЪХЬАКIЭХЭМЭ ИЛЪЭСЫКIЭУ КЪАКIОРЭМ ШЪУАЛЪЫIЭС ЗЭПЫТЭУ ШЪУЩЫТЫНХЭУ . ШЪУКЪЕБЛАГЪ ЗЭФЭСХЭМЭ ЯКЪЫХЭКIЫГЪЭХЭР КЭКIЭУ КЪЫШЪУФЭТЫПШЫНЫХ : 1 – ХАСЭМ ИIОФ ЗЕЩЭ ИЛЭЖЬЫГЪЭ…

Read More

ТИГУ КЪЭК1ЫЖЬ ЗЭПЫТЫЩТ 21 / 5 / 1864

мырары , джыри щыгъупшагъэ имы1эу игъэрэ п1алъэм къытригъази къэк1ожьыгъ шъыгъо мафэр , гъэ къэс зэрэтихабзэу тинып шъхъуант1эхэр тэ1этых , зигъэнап1э уцугъохэр зэхэтэщэх , урысхэмрэ туркхэмрэ губгъэн яфэтэлъгъу , джаущтэу тызэбгырэк1ыжьы къэкорэгъым тежэу …. ет1уанэ , ащ иужък1 ?!?! . лъэшъэу гугъ елъ1ыпхъ ” адыгэхэмк1э тигу1эгъухэр тигу къэдгъэк1ыжьыныр , ау…

Read More

Адыгэ хэку – гъэзэжьын гъэпсыгъэр аурупэм щыпсэу адыгэхэмэ я адыгэ културэ зэ1ук1эу Миуныхъ щек1ок1ыгъэм ГЪэтхапэм и -25 / 27 рэм 2016- рэ гъэм яхэлэжьагъ

Адыгэ хэку – гъэзэжьын гъэпсыгъэр аурупэм щыпсэу адыгэхэмэ я адыгэ културэ зэ1ук1эу Миуныхъ щек1ок1ыгъэм ГЪэтхапэм и -25 / 27 рэм 2016- рэ гъэм яхэлэжьагъ , ( АГЪГЪ ) – м илъык1охэу ШЪэокъарэ Арфан – ( АГЪГЪ ) – м ихасашъхьэ тхьэматэрэ , Токъ Ехьеэ – ( АГЪГЪ ) –…

Read More

«Хэкум гъэзэжьынымкIэ Адыгэ Хасэр» зышъхьэ къезыхьыжьэжьыгъэ адыгэхэм япчъагъэ икъэлъытэн фежьагъ

«Хэкум гъэзэжьынымкIэ Адыгэ Хасэр» хэкум къэкIожьыгъэ адыгэхэмэ ыкIи зышъхьэ къезыхьыжьэжьыгъэ адыгэхэм япчъагъэ икъэлъытэн ыкIи Урысыем, Сирием ыкIи нэмыкI хэгъэгухэм щыIакIэу ащыряIэм игъэнэфэн фежьагъ. Мы Iофыр гъэцэкIэгъэным пае куп зэхахьэр къэралыгъо IофшIапIэхэмэ, нэмыкI къулыкъухэу хэкум къэкIожьыгъэ адыгэхэмэ IэпыIэгъу афэхъухэрэмэ адэлажьэ. Къэбарэу къаугъоигъэмкIэ, егъэзыгъэкIэ къэзгъэзэжьыгъэ тилъэпкъэгъухэмэ непэ адыгэ республикэхэмэ гумэкIэгъо инхэр…

Read More

НыбжьыкIэгъум игугъэ нэфхэр

НыбжьыкIэгъум игугъэ нэфхэр Мы мафэхэм нэIуасэ сыфэхъугъ кIэлэ гъэшIэгъон. Ар Мыекъуапэ щыщ, Краснодар щеджэ. Пшызэ къэралыгъо университетым гъэIорышIэнымкIэ ифакультет икъутамэу политологхэр къэзыгъэхьазырырэм ще­джэ. КIэлэ нэутх, гушIубзыу, дэгущыIэгъошIу, къыIорэм нахьыбэр лъэпкъым зэрэпсаоу хаплъэзэ, ащ хилъагъорэм къыпкъырыкIызэ къеIо, «угу къихьагъэр къешIэ» зыфаIорэм фэд, узэреупчIырэм хэлъыр псынкIэу къеубыты, шъхьэ­кIэ­фэныгъэшхо хэлъ. Зигъэбгъа­къэу щытэп,…

Read More

Адыгэхэм (шэрджэсхэм) я махуэ убзыхуным и IуэхукIэ Къэбэрдей-Балъкъэр

Адыгэхэм (шэрджэсхэм) я махуэ убзыхуным и IуэхукIэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и цIыху куэдым лъэIукIэ зэрызыкъытхуагъазэм икIи адыгэ (шэрджэс) жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм къызэрыхалъхьэм тету унафэ сощI: 1. ФокIадэм и 20-р Адыгэхэм (шэрджэсхэм) я махуэу гъэувын. 2. ФокIадэм и 20-р Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм ис лъэпкъ псоми папщIэ гуфIэгъуэ…

Read More