Хэкум къэзыгъэзэжьыгъэ Сирие Адыгэхэм ялъэкъуацIэхэр

Адыгэ ресубликэ Абай – Абай, Абаева Абыдэ – Абиде, Абидов Аулъэ – Аутлев Абазэ – Абаза Батырдуг – Батырдог, Батырдогова Былмыхь – Бельмехова Баикъо – Байко Бэчыкъу – Бечук Бэгъ – Баге, Багов Борэй – Борей Бэрсыкъо – Барсыко, Барсоков Бэчмыкъо – Бечмук, Бечмуков Беданыкъо – Беданок, Беданоков Бжъэдыгъу…

Read More

ТхьакIущынэ Аслъан кощын Iофхэм ипащэу агъэнэфагъэм IукIагъ

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ Аслъан кощын IофхэмкIэ федеральнэ къулыкъум иотделэу АР-м щыIэм ипащэ ипшъэрылъхэр зыгъэцэкIэнэу агъэнэфэгъэ Алексей Климовым тыгъуасэ IукIагъ, нэIуасэ зыфишIыгъ. Iофтхьабзэм хэлэжьагъ АР-м и Премьер-министрэу КъумпIыл Мурат, – Джащтэу къетхы гъазетэу Адыгэ Макъ иIофыш1эу ТХЬАРКЪОХЪО Адам. Республикэм ипащэ пэублэ псалъэ къышIызэ отделым ипащэ ипшъэрылъхэр зыгъэцэкIэнэу агъэнэфэгъэ…

Read More

Къуаджэу Мэфэхьаблэ сирие адыгэхэр дэтIысхьащтых

Къуаджэу Мэфэхьаблэ сирие адыгэхэр дэтIысхьащтых Адыгэ Хэкум ит къуаджэу Мэфэхьаблэ Сирием къикIыжьыгъэ адыгэхэр дэтIысхьанхэ алъэкIыщт. Ащ пае Адыгеим иунэшъошI къуаджэм чIыгу гектар 90 кIахьэу къыхегъэкIы. Фэдэ къэбарыр къыщаIуагъ Хэкум иIахьэу лъэпкъэгъухэм язэпхыныгъэ теуфагъэм. Iахьым икъэтынхэмкIэ, джырэ мафэмкIэ Адыгеим Сирием къикIыжьыгъэ адыгэ унэгъо 630 фэдиз щэпсэу. Ахэр унэгъуабэ хъоу къалэу…

Read More