ХЭКУ – ГЪЭЗЭЖЬН ГЪЭПСЫГЪЭМ И ЦIЫФШЪХЬЭ ЗЭХАЩЭ ЖЪУГЪЭ И ЯТIОНЭРЭ КIЭУХ ЗЭХЭС ( МЭЗАЙМ И 28 РЭ М – МЭЛЫЛЪФЭГЪУМ И 28 РЭМ – 2016 РЭ ГЭМ )

ТИЦIЫФШЪХЬЭ IОНЫХЬЭХЭР : ШIУФЭС КЫШЪОТЭIО ИКIЭРЫКIЭУ ТИ ГЪЭПСЫГЪЭ И ЯТIОНРЭ ГЪЭ – ЗЭФЭСЭМ ИКIЭУХЫМ , ГУЩАIЭЗЭIЭПЫХХЭУ ЩЕКIОКIЫГЪЭХЭМЭ ЗИГУПШЫСЭРЭ ИУНАШЪОРЭ КЪЭЗТЫГЪЭХЭМИ ТИГУАПЭ ЯФЭТЭIЭТЫ , ПСТЭМИ ТАЩЭГУГЪЫ ТИГЪЭПСЫГЪЭ И IОФ ЗЕЩЭ ХАСЭ ЦIЫФШЪХЬАКIЭХЭМЭ ИЛЪЭСЫКIЭУ КЪАКIОРЭМ ШЪУАЛЪЫIЭС ЗЭПЫТЭУ ШЪУЩЫТЫНХЭУ . ШЪУКЪЕБЛАГЪ ЗЭФЭСХЭМЭ ЯКЪЫХЭКIЫГЪЭХЭР КЭКIЭУ КЪЫШЪУФЭТЫПШЫНЫХ : 1 – ХАСЭМ ИIОФ ЗЕЩЭ ИЛЭЖЬЫГЪЭ…

Read More

ТИГУ КЪЭК1ЫЖЬ ЗЭПЫТЫЩТ 21 / 5 / 1864

мырары , джыри щыгъупшагъэ имы1эу игъэрэ п1алъэм къытригъази къэк1ожьыгъ шъыгъо мафэр , гъэ къэс зэрэтихабзэу тинып шъхъуант1эхэр тэ1этых , зигъэнап1э уцугъохэр зэхэтэщэх , урысхэмрэ туркхэмрэ губгъэн яфэтэлъгъу , джаущтэу тызэбгырэк1ыжьы къэкорэгъым тежэу …. ет1уанэ , ащ иужък1 ?!?! . лъэшъэу гугъ елъ1ыпхъ ” адыгэхэмк1э тигу1эгъухэр тигу къэдгъэк1ыжьыныр , ау…

Read More

Адыгэ хэку – гъэзэжьын гъэпсыгъэр аурупэм щыпсэу адыгэхэмэ я адыгэ културэ зэ1ук1эу Миуныхъ щек1ок1ыгъэм ГЪэтхапэм и -25 / 27 рэм 2016- рэ гъэм яхэлэжьагъ

Адыгэ хэку – гъэзэжьын гъэпсыгъэр аурупэм щыпсэу адыгэхэмэ я адыгэ културэ зэ1ук1эу Миуныхъ щек1ок1ыгъэм ГЪэтхапэм и -25 / 27 рэм 2016- рэ гъэм яхэлэжьагъ , ( АГЪГЪ ) – м илъык1охэу ШЪэокъарэ Арфан – ( АГЪГЪ ) – м ихасашъхьэ тхьэматэрэ , Токъ Ехьеэ – ( АГЪГЪ ) –…

Read More

«Хэкум гъэзэжьынымкIэ Адыгэ Хасэр» зышъхьэ къезыхьыжьэжьыгъэ адыгэхэм япчъагъэ икъэлъытэн фежьагъ

«Хэкум гъэзэжьынымкIэ Адыгэ Хасэр» хэкум къэкIожьыгъэ адыгэхэмэ ыкIи зышъхьэ къезыхьыжьэжьыгъэ адыгэхэм япчъагъэ икъэлъытэн ыкIи Урысыем, Сирием ыкIи нэмыкI хэгъэгухэм щыIакIэу ащыряIэм игъэнэфэн фежьагъ. Мы Iофыр гъэцэкIэгъэным пае куп зэхахьэр къэралыгъо IофшIапIэхэмэ, нэмыкI къулыкъухэу хэкум къэкIожьыгъэ адыгэхэмэ IэпыIэгъу афэхъухэрэмэ адэлажьэ. Къэбарэу къаугъоигъэмкIэ, егъэзыгъэкIэ къэзгъэзэжьыгъэ тилъэпкъэгъухэмэ непэ адыгэ республикэхэмэ гумэкIэгъо инхэр…

Read More

НыбжьыкIэгъум игугъэ нэфхэр

НыбжьыкIэгъум игугъэ нэфхэр Мы мафэхэм нэIуасэ сыфэхъугъ кIэлэ гъэшIэгъон. Ар Мыекъуапэ щыщ, Краснодар щеджэ. Пшызэ къэралыгъо университетым гъэIорышIэнымкIэ ифакультет икъутамэу политологхэр къэзыгъэхьазырырэм ще­джэ. КIэлэ нэутх, гушIубзыу, дэгущыIэгъошIу, къыIорэм нахьыбэр лъэпкъым зэрэпсаоу хаплъэзэ, ащ хилъагъорэм къыпкъырыкIызэ къеIо, «угу къихьагъэр къешIэ» зыфаIорэм фэд, узэреупчIырэм хэлъыр псынкIэу къеубыты, шъхьэ­кIэ­фэныгъэшхо хэлъ. Зигъэбгъа­къэу щытэп,…

Read More

Адыгэхэм (шэрджэсхэм) я махуэ убзыхуным и IуэхукIэ Къэбэрдей-Балъкъэр

Адыгэхэм (шэрджэсхэм) я махуэ убзыхуным и IуэхукIэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и цIыху куэдым лъэIукIэ зэрызыкъытхуагъазэм икIи адыгэ (шэрджэс) жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм къызэрыхалъхьэм тету унафэ сощI: 1. ФокIадэм и 20-р Адыгэхэм (шэрджэсхэм) я махуэу гъэувын. 2. ФокIадэм и 20-р Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм ис лъэпкъ псоми папщIэ гуфIэгъуэ…

Read More

Проект «UASHKHAMAFE 2014»

Проект «UASHKHAMAFE 2014» Проектэу «1ОШЪХЬЭМАФЭ 2014-рэ илъэс»  ОО «АДЫГЭХЭМ Я ДУНЕЙ» Уахътэу зыщык1ощтыр : 16.08.2014 ― 28.08.2014 Ч1ып1эу зыщык1ощтыр: Россием Ифедерацие, Хыш1уц1эм и1ушъоу Шапсыгъэхэм яч1ыгу къыщежьэрэ автопробегыр Краснодарскэ краир, Адыгэ республикэр, Ставропольскэ краир, Къэрэщэе-Щэрджэс республикэр къызэпачынышъ Къэбэртэе-Бэлъкъар республикэм 1ошъхьэмафэм ылъапэ къынэсыщтПроектым 1офыгъо шъхьа1эу хэлъыр: Къэралыгъо пстэуми ащыпсэухэрэ черкесхэми ык1и зэрэдунаеу ц1ыфыш1оу…

Read More

Адыгэ лъэпкъэгъухэм ямафэ Адыгеим шышъхьаIум и 1 щыхагъэунэфыкIы

Адыгэ лъэпкъэгъухэм ямафэ Адыгеим шышъхьаIум и 1 щыхагъэунэфыкIы ШышъхьаIум и 1-м Адыгеим щыхагъэунэфыкIы Адыгэ лъэпкъэгъухэу къэкIожьыгъэхэм ямафэ. ДжырэкIэ хэкум къэралыгъо зэфэшъхьафхэм къарыкIыжьыгъэ адыгэ нэбгырэ минрэ ныкъорэм кIахьэу щэпсэух. Мыхэм ащыщхэу нэбгырэ 600 фэдизыр Сирием къикIыжьыгъэхэр ары, къэралыгъом зао къызщежьагъэм щегъэжьагъэу. Сирием щыщ адыгэхэр къалэу Мыекъуапэ фэшъхьафэу Адыгеим ишъолъырхэми арытIысхьагъэх….

Read More

Къэбэрдейм щеджэ Тырку Адыгэ щIалэгъуалэр я хэкужь къэнэжыну хуейхэщ

Къэбэрдейм щеджэ Тырку Адыгэ щIалэгъуалэр я хэкужь къэнэжыну хуейхэщ Мэремыкъуэ Хъайри, Тыркум Анзорей жылагъуэм щыщщ. Налшык къалэ. Иужьырей илъэсхэм хамэ къэрал щыпсэу Адыгэхэр щIэх щIэхыурэ я хэкужьым мэкIуэжыфхэр. Абы лъагъунлъагъу, къэкIухьакIуэ кIуэхэм къинэмыщIауэ я хэкужь ягъэзэжыпIэну елэжьхэри згъэзэжыпахэри щыIэхэщ. Ахэм ящыщщ Университет еджэну Къэбэрдейм кIуа щIалэгъулэхэри. Я анэдэлъхубзэ зыIурылъу…

Read More