Адыгэ хэку – гъэзэжьын гъэпсыгъэр аурупэм щыпсэу адыгэхэмэ я адыгэ културэ зэ1ук1эу Миуныхъ щек1ок1ыгъэм ГЪэтхапэм и -25 / 27 рэм 2016- рэ гъэм яхэлэжьагъ

Адыгэ хэку – гъэзэжьын гъэпсыгъэр аурупэм щыпсэу адыгэхэмэ я адыгэ културэ зэ1ук1эу Миуныхъ щек1ок1ыгъэм ГЪэтхапэм и -25 / 27 рэм 2016- рэ гъэм яхэлэжьагъ , ( АГЪГЪ ) – м илъык1охэу ШЪэокъарэ Арфан – ( АГЪГЪ ) – м ихасашъхьэ тхьэматэрэ , Токъ Ехьеэ – ( АГЪГЪ ) – м ихасашъхьэ 1оф зещэ нэрыбгэрэ ахэтыгъэх , зэ1ук1эм къек1олъ1агъэхэмэ ахытыгъ ТIамжыкъо Фарукъ – Германым иадыгэ хасэхэ зэхэтхэм ятхьэмат – , Германым адыгэ хасэхэу итхэмэ ( Колын , Миуныхъ , Бэрлин , нэмык1хэри ) хасэхэмэ ятхьматэхэр , къек1олъ1агъэхэми ахэтыгъэх Сихъу Фэтхьи Рэджб – Галандем къик1ыгъэу , Вэлоде – Налчык Родинэм итхьэмат , ахэмэ яфэшъхьафэу зэ1ук1эм къек1олъ1агъэх : орыды1о Бищтэу Азэмэтрэ Псэбланэ Муратрэ Мекъуапэ – Адыгем къик1ыгъэхэу , нэмык1хэу адыгэхэу Германым щыпсэухэрэмэ ащыщхэри . Тхьэматэ Пст1ашъу Арфаны ( АГЪГЪ ) – м гугъэхэу и1эхэмрэ илэжьыгъэхэмрэ хигъэплъагъэх афигъэнэфагъ , ( АГЪГЪ ) – р загъэуцугъэм къыщежьэу , ахэр адыгабзэк1э къы1уагъэх тхьэматэ ТIамжыкъо Фарукъы Германыбзэк1э ардэдэм зэрихъок1ызэ , Тхьэматэ Пст1ашъу Арфаны к1эк1эу къы1уагъ ( АГЪГЪ ) – м ыгъэхъагъэхэмрэ зэшъ1уигъэк1ыгъэхэмрэ адыгэхэу хэкум ек1ужьыгъэхэмэ афэгъэхьыгъэу 1эпы1эгъу зэрафэхъугъэ ш1ык1эхэр , джыри япэрэ иилэс лэжэн ек1ок1ыгъом къы1этыгъэ гупшъысэр , ар згъэзэжьыгъэхэмэ 1оф – ш1ап1э ц1ык1у гъэуцунымк1э лъапсэ ядзышъуным пае 1эпы1эгъу афэхъунхэр пшъэдэлъ зэрэзыфаш1ыжьгъэри , ш1ыфэхэр аратынри хэкум гупсэфыхэу изэгъэшъунхэмк1э ары , джри шъыпкъагъэ фиш1эу къы1уагъ ( АГЪГЪ ) – м илэжьэны зэпыу имы1эу рек1ок1ынэу ар къэзгъэшъыпкъэн 1он ыут1упщынэу джыри 1оф – ш1ап1э ц1ык1у гъэуцунхэм як1эупч1эн тхылъ тхьэпэхэр ашътэнхэу мыгъ – 2016 – фэхьыгъэхэр , ык1и ипшъэ рилъхьагъ мо зао бзаджэу Сирем щек1ок1ырэм хэунэхъуагъэхэмэ ащыщ сабый ибэ заулэ яп1унэуи . ( АГЪГЪ ) – р Туркем иужъым щек1ок1ыгъ 1оф – гъэпсыл1ыхэмэ язэ1ук1и ахэхьагъ . Текъузэу унашъо къыгъэлъэгъуагъ Тхьэматэ Арфаны куп зэдэлэжьэныр зэрэгугъэп1эшъхор адыгэхэмэ язэфагу , ык1и къык1элъэ1угъ пстэуми я1эпл1эхэр зэч1эджагъэу къытфэнэжьыгъэ шъ1эныгъэрэ хабзэрэ адыгэ гъэхъагъэхэмрэ бзэмрэ зэрэтлъэк1эу тафэсакъзэ тыухъумэнхэу , нафэ сыдрэ куп – зэдаш1э 1оф пстэуми шъ1уагъэшъхо зэрэхэлъыр псаоу лэпкъым икъзэтенэнрэ ибынхэмэ якъак1охэрэ мафэхэмри тяпэрэхэмэ яш1эныгъэ – к1эныжьыгъэхэмри тибзи апае . ( АГЪГЪ ) – р яхэлэжьагъ зы1анэк1э адыгэ 1эш1агъэхэр телъхэу ащ къахэк1ыщтри 1оф – ш1ап1э ц1ык1умэ арыхэ1эбэнхэу . зэ1ук1эм шъ1агъэшъхо и1агъ , ( АГЪГЪ ) – р ипэк1э гушъхоу маплъэ адыгэ хасэхэу Германым итхэмэ лэжьэгъу зэфэхъунхэу адыгэ лъэпкъым ишъ1уагъэ зэрэфэхъущтымк1э . ( АГЪГЪ ) – м лъэшъэу щытхъу фегъэшъуашъэ Др. Барсбаи Фэидий ( АГЪГЪ ) – м къызэрэде1агъэ пстэум пае , щытхъур пыдзагъ ТIалустэн Сибий къызэрэде1агъэмк1э .

 

About the Author

Admin-D

Admin-D

Related Posts

More From This Category