МЭФЭКУ МАФЭР , 21/3/2018 – М АДЫГЭ ИЛЪЭСЫКIЭМ ТЕФЭ

МЭФЭКУ МАФЭР , 21/3/2018 – М АДЫГЭ ИЛЪЭСЫКIЭМ ТЕФЭ , АДЫГЭМЭ ЯМЭФАПЧЪЭ 6227 – ГЪЭМ ФЕЖЬЭ , АЩ АДЫГЭМЭ ЯЗЫУЖЬЫЖЬ-КIЭН ЗЭРЭ ЖЪЫ ДЭДЭР КЪЕГЪЭНАФЭ , НЕПЭ ГЪЭМ МЭФИТIОУ ЧЭЩЫМРЭ МАФЭМРЭ ЯКIЫХЬАГЪЭ ЗЭФЭДИЗЫ ЗЫЩЫХЪУХЭРМ ЯЗ , МЫМАФЭР АРЫ ГЪАТХЭР ЗЫЩЕЖЬЭРЭР , ГЪЭБЭЖЪУ ЛЪЭХЪАНМИ ЧЭЗЫУР ИКIЭРЫКIЭУ ЗЫЩЧIИДЗЭЖЬЫРЭРN АРЫ , АДЫГЭХЭУ ЗИПСЭУКIЭ…

Read More

ХЭКУ – ГЪЭЗЭЖЬН ГЪЭПСЫГЪЭМ И ЦIЫФШЪХЬЭ ЗЭХАЩЭ ЖЪУГЪЭ И ЯТIОНЭРЭ КIЭУХ ЗЭХЭС ( МЭЗАЙМ И 28 РЭ М – МЭЛЫЛЪФЭГЪУМ И 28 РЭМ – 2016 РЭ ГЭМ )

ТИЦIЫФШЪХЬЭ IОНЫХЬЭХЭР : ШIУФЭС КЫШЪОТЭIО ИКIЭРЫКIЭУ ТИ ГЪЭПСЫГЪЭ И ЯТIОНРЭ ГЪЭ – ЗЭФЭСЭМ ИКIЭУХЫМ , ГУЩАIЭЗЭIЭПЫХХЭУ ЩЕКIОКIЫГЪЭХЭМЭ ЗИГУПШЫСЭРЭ ИУНАШЪОРЭ КЪЭЗТЫГЪЭХЭМИ ТИГУАПЭ ЯФЭТЭIЭТЫ , ПСТЭМИ ТАЩЭГУГЪЫ ТИГЪЭПСЫГЪЭ И IОФ ЗЕЩЭ ХАСЭ ЦIЫФШЪХЬАКIЭХЭМЭ ИЛЪЭСЫКIЭУ КЪАКIОРЭМ ШЪУАЛЪЫIЭС ЗЭПЫТЭУ ШЪУЩЫТЫНХЭУ . ШЪУКЪЕБЛАГЪ ЗЭФЭСХЭМЭ ЯКЪЫХЭКIЫГЪЭХЭР КЭКIЭУ КЪЫШЪУФЭТЫПШЫНЫХ : 1 – ХАСЭМ ИIОФ ЗЕЩЭ ИЛЭЖЬЫГЪЭ…

Read More

ТИГУ КЪЭК1ЫЖЬ ЗЭПЫТЫЩТ 21 / 5 / 1864

мырары , джыри щыгъупшагъэ имы1эу игъэрэ п1алъэм къытригъази къэк1ожьыгъ шъыгъо мафэр , гъэ къэс зэрэтихабзэу тинып шъхъуант1эхэр тэ1этых , зигъэнап1э уцугъохэр зэхэтэщэх , урысхэмрэ туркхэмрэ губгъэн яфэтэлъгъу , джаущтэу тызэбгырэк1ыжьы къэкорэгъым тежэу …. ет1уанэ , ащ иужък1 ?!?! . лъэшъэу гугъ елъ1ыпхъ ” адыгэхэмк1э тигу1эгъухэр тигу къэдгъэк1ыжьыныр , ау…

Read More

Адыгэ хэку – гъэзэжьын гъэпсыгъэр аурупэм щыпсэу адыгэхэмэ я адыгэ културэ зэ1ук1эу Миуныхъ щек1ок1ыгъэм ГЪэтхапэм и -25 / 27 рэм 2016- рэ гъэм яхэлэжьагъ

Адыгэ хэку – гъэзэжьын гъэпсыгъэр аурупэм щыпсэу адыгэхэмэ я адыгэ културэ зэ1ук1эу Миуныхъ щек1ок1ыгъэм ГЪэтхапэм и -25 / 27 рэм 2016- рэ гъэм яхэлэжьагъ , ( АГЪГЪ ) – м илъык1охэу ШЪэокъарэ Арфан – ( АГЪГЪ ) – м ихасашъхьэ тхьэматэрэ , Токъ Ехьеэ – ( АГЪГЪ ) –…

Read More

Адыгэ илъэсыкIэм пае Хэкум гъэзэжьынымкIэ Адыгэ Хасэр Адыгэхэм афэгушIо

  Адыгэ илъэсыкIэм пае Хэкум гъэзэжьынымкIэ Адыгэ Хасэр Адыгэхэм афэгушIо Гъэтхапэм и 21-22-рэ мафэр Адыгэхэм гъатхапэм иапэрэ мафэу ыкIи ащ  илъэсыкIэр къызыщихьэгъэ мафэу алъытэ ыкIи ар мэфэкI мафэу  хагъэунэфыкIы. Мы мафэм фэгъэхьыгъэу Хэкум гъэзэжьынымкIэ Адыгэ Хасэм игъэцэкIакIо-куп хэтхэмкIэ дунаем тет Адыгэ пстэуми тафэгушIо ыкIи  Адыгэхэр шIу зэрэлъэгъухэу, зэгурыIохэу, зэкъотхэу…

Read More