Iэгунанэм ыдагъэп-رفضُ أغونانة ( إلهة الدار)

Iэгунанэм ыдагъэп

رفضُ أغونانة ( إلهة الدار)

Зэздзэкӏыгъэр : Чэтэо Мэруан

ترجمة : مروان تشتاو

Къемыщхызэ симэкъу къисщыжьы сшIоигъоу бэрэ сыгуIагъ, ау IофшIэныгъошхом тефагъэти машини, трактори зи згъотыщтыгъэп. Ау «зи икIыпIэ имыIэу щыIэп» зыфаIорэм фэдэу, уинасып хэлъ зыхъукIэ Iофэу епхьыжьэрэр гъэцэкIагъэ мэхъу. Тхьэм зэриIонэу, а мафэм машини згъотыгъэ, кIэлэ Iэтахъо нэбгыритIу гъусэ сшIыгъэ. Сигъунэгъури щагум къыдэкIы пэтэу тыIукIагъэти, ари машинэм къидгъэтIысхьагъ. Мэкъущэ къыддэкIонэу кIалэм зи химыIухьэу машинэм къитIысхьагъ, ау мэкъущэ мыкIо зэрэшIоигъор къыхэщыщтыгъэ.

– Мэкъур сэ къыбдисшIахьыщт, ау блэ горэ зэрэслъэгъоу, сыщэщынэшъ, къыкIэсIэжьыщт, – ыIуагъ кIалэм.
МэкъупIэм тынэсыгъ. Сэ машинэм сиуцуагъэу мэкъоу кIалэмэ къысатырэр зэзгъафэзэ, мэкъур исэшIыхьэ. Апэрэ Iагор къызысатым, ащ блэшхо горэ хэсэу машинэм къырадзагъ. Ар мэкъум хэпшыхьажьынкIэ ежьагъэу куахъомкIэ сеIи машинэм къисыдзыгъ. КIалэмэ къамылъэгъу сшIоигъошъ сэгуIэ. Мэкъу Iэго чIэгъхэм блэхэм зычIагъэбылъхьагъ. КIалэм куахъор мэкъу Iагом хеIушъ, къеIэтышъ машинэм къыредзэ. Iэго чIэгъым зыщызгъэбылъыгъэ блэхэр мэкъум хэлъхэу машинэм къыридзэмэ, сэ исыдзыжьызэ, мэкъур итэшIыхьэ. Ежь кIалэм тхьэ щэхъу ымышIэу, блэхэри ымылъэгъоу мэкъур къеты. Джарэущтэу кIалэм къымылъэгъоу блэ зытIущ машинэм исыдзыжьыгъ.

– Зэ тIэкIу зытэжъугъэгъэпсэф, – ыIуи кIалэм мэкъу Iагор къыдидзыи, куахъор къыгот Iагом хиIуи псы ешъонэу ригъэжьагъ. Къытыгъэ Iагом блэ шIуцIэшхо горэ слъакъо пэмычыжьэу къыдзыгъэр зысэлъэгъум сшъхьацышъо къыгъэтэджыгъ. Машинэм къисыдзынэу куахъомкIэ сетхъуагъ шъхьае, гоIэшхо иIэу машинэм илъ мэкъум зыхигъэбылъхьагъ. А чIыпIэм сыIукIоти адрэ пакIэм сыуцугъ. Сылъэхъу, мэкъур зэIасшIэу сызыфежьэкIэ кIалэм гу къылъитэни, ащыгъум симэкъуищ сыухыгъэ. Сакъэу сыфэплъыры блэр хэслъэгъонба сэIошъ, ау ащи мэкъум зыхигъэбылъхьагъэшъ зыкъыгъэлъагъорэп. КIалэр псы зешъуахэм, зичэзыу магор къыситыгъ. ПсынкIэу Iагор къэсIэти блэм зызщигъэбылъыгъэ чIапIэм сыгуIэзэ теслъхьагъ, сытеуцуи сыулъэбэбахьыгъэ. Джы чIыпIэ симыуцоу мэкъоу къыдидзыерэр зэщизэу теслъхьэзэ мэкъушъхьэр сэубэ, сыкъыщекIокIы. Сыкъыщэшъо пIоми хъущт. Блэр мэкъум къыхэпшэу къысэрэмыори нахьыбэ сыфаеп. Мэкъур, сыдэу щытми машинэм къитшIыхьагъ. Машинэм пышIагъэу дилъэшъурэ пхъэджашъор дэслъэшъуаий, ащ иадрэ пакIэ кIапсэр зыщызэкъосэдзэм, сыгуIэзэ зыкъыпызгъани сыкъепкIэхыжьыгъ. Блэр зыхэс кухьэм къысэмыоу сыкъызэрехыжьыгъэр сигушIогъошху. Мэкъу кухьэшхо шIагъо къызэрэсщэжьырэм сигъэгушIоу мэкIэ-макIэу тыкъэкIожьызэ, тадэжьы тыкъэсыжьынкIэ унэгъо зытIущ нахь къэмынагъэу, мэкъур ошIэ-дэмышIэу машинэм къиуи, урамым тизы хъугъэ. Тыкъэсыжьыгъахэу къытэхъулIагъэр къызелъэгъум тигъунэгъу лIыжъыр къыIухьагъ. Мэкъур дэгъу дэдэу къызэритпхыхьагъэм емылъытыгъэу, къызэриугъэр дгъэшIагъо зэхъум, лIыжъым къыIуагъ:

– Дэгъоу къишъушIыхьэгъэнкIи мэхъу, ащ зи къесIуалIэрэп, ау шъуимэкъу блэ хэс. Зэрэхэсыр къызэришIэгъэ шIыкIэр къызгурымыIоу, сишъэф къызэрэчIигъэщыгъэр сшIоигъуаджэу кIалэу мэкъур къыздизышIахьыгъэм сыфыреплъэкIыгъ – кIалэр кIыфыбзэ зэрэхъугъэр слъэгъугъэ. Сэ сызгъэгумэкIырэр ешIэ пшIошIа, лIыжъым къыIуатэщтыгъэр зэпигъаощтыгъэп:

– Сыд ипытагъэу ипшIыхьэнкIи уфит, ау блэ зыхэс мэкъур къимыоу зыми Iэгум нигъэсын ылъэкIыщтэп. Щагум и Тхьэу Iэгунанэ зиягъэ къэкIощт цIэнлъэ-кIолъэжъыр даригъащэрэп. Ары мэкъущэмэ ямэкъу бэрэ къиоу зыкIэхъурэр.
ЛIыжъым икъэбар къымыухызэ, кIалэу мэкъур къыздизышIахьыгъэр, жьым Iуихыгъэ фэдэу, нэрэ-Iэрэ азфагу бзэхыгъэ.

كثيراً ما ردّدت معبراً عن رغبتي في جلب حصيد الأعشاب ( الرجادة ) قبل هطول الأمطار , ولكن لأنه في هذه الفترة من الموسم تتزاحم الأعمال فمن الصعوبة بمكان أن تجد آلية ( شاحنة أو تراكتور ) للقيام بهذا العمل , ولكن ” ليس هناك ما لايمكن أن تجد له مخرجاً ” كما يقولون , فإن كان عندك شيءٌ من الحظّ فلا بد أن تُفرج مسألة أي عملٍ نويتَ القيام به , وبتوفيق من الله وجدتُ في ذلك اليوم شاحنة , وحظيتُ بحمّالَين ليساعداني على العمل , وما أن هممنا على الانطلاق وإذ بنا نصادف جارنا خارجاً من داره فأركبناه معنا في الشاحنة , صعد جارنا الشاب دون أن يبدي اعتراضاً ولكن كان بادياً عليه بوضوح عدم رغبته في الذهاب لجلب الحصيد  .

 

 

 

ــ سأعينك على رصف حمولة العشب , ولكن فور رؤيتي لأفعى سأهرب , لأنني أخشاها كثيراً ــ قال الشاب .

وصلنا إلى الحقل حيث الحصاد , أخذت أنا مكاني على الشاحنة لترتيب ورصف الأعشاب التي يناولني إياها الشباب , وبدأنا العمل ومع أول كومة عشب قذفوها إلى السيارة قذفوا معها أفعى ضخمة إلى داخل الشاحنة , حاولت الأفعى أن تتسلل ضمن كومة العشب إلا أني بادرتها بطعنة بـ ( الشاعوب ) ثم ألقيتها بعيداً عن الشاحنة , وأنا قلق خوفاً من أن يلحظ الشبان ذلك فيتركوني وحدي ويغادروا .

عادةً ما تختبيء الأفاعي تحت أكوام الأعشاب , يغرز الشاب الشاعوب في الأكوام ويرفعها ويقذفها إلى الشاحنة , ويقذف معها الأفاعي المختبئة تحتها , وأنا بدوري أعيد رميها خارج الشاحنة ــ تكرر ذلك عدة مرّات ــ وهكذا نتعاون على تحميل ورصف الأكوام , والشاب بكل براءةٍ ودون انتباهٍ لوجود الأفاعي كان مستمراً بتحميل الأعشاب , وهكذا قمت بقذف عدد من الأفاعي في غفلة من الشاب .

 

 

 

ــ دعونا نسترح قليلاً ــ قال الشاب , وبعد أن رمى الكومة التي حملها غرز الشاعوب بالكومة التالية وأخذ يشرب الماء , ومع الكومة التي رماها أخيراً وليس ببعيد عن قدمي رأيت أفعى سوداء ضخمة فانتصبت شعرات رأسي فزعاً , حاولت أن أغرز بها الشاعوب لقذفها من الشاحنة إلا أنها تمكنت من الاختباء ضمن أكوام العشب, ابتعدتُ عن المكان الذي تسللت إليه الأفعى ووقفتُ عند الجانب الآخر , إذا حاولت البحث عنها وبدأت تقليب الأعشاب ربما لفتت انتباه الشاب فيكون ذلك نهاية رجادتي , وبحرصٍ شديد أحاول مراقبة الأفعى عساني أراها حيث اختبأت , أما الأفعى فقد ركنت تحت الكومة ولم تعد تظهر أبداً , ولما فرغ الشاب من الشرب ناولني الكومة التالية , تلقفت الكومة بسرعة ووضعتها فوق المكان الذي اختفت فيه الأفعى ووقفت عليها وبدأت برصفها ودحيها بقدميَّ , وصرت الآن أرصف الأكوام ضمن السيارة بالتساوي متنقلاً دون الركون إلى مكان واحد ويمكن أن تصفني بأني أرقص فوق الأكوام , ولم أعد أهتم إلا لأمرٍ واحد وهو ألا تخرج الأفعى من تحت الأعشاب وتلدغني , وبطريقة أو بأخرى أنهينا تحميل ورصف أكوام العشب في الشاحنة , سحبت لوح الخشب المحفوف المرفق بالشاحنة والمعلق بطرفٍ منها إلى الأعلى فوق الأعشاب لتثبيتها وما أن أنهيت عقد الحبل في الطرف الآخر من اللوح قفزت إلى الأسفل متعلقاً بطرف الحبل ينتابني قلقٌ شديد , وكانت فرحتي هي تمكنّي من الابتعاد عن حمولة الأعشاب التي تختبيء تحتها الأفعى .

 

كانت السعادة بادية بشكل جلّي عليَّ وأنا أجلب حمولة كبيرة من العشب وكنا نسير ببطء , وقبل وصولنا إلى البيت حيث صرنا على قرب بيتين أو ثلاثٍ فقط من دارنا وإذا بالحمولة تهوي فجأةً من الشاحنة فتبعثرت وملأت الشارع , رأى جارنا العجوز ماحدث لنا ونحن على وشك الوصول إلى البيت فاقترب منا , وعندما رآنا كم كنا مستغربين سقوط الحمولة رغم أننا ثبتناها وربطناها بشكل جيد كما ينبغي فقال لنا :

 

ــ من الممكن أن تكونوا قد ثبتتم الحمل كما يجب ولاتعليق لي على ذلك , ولكن توجد أفعى في حمولتكم .

كيف عرف العجوز بوجود الأفعى , لم أكن لأسـتوعب ذلك , ولم أكن راضياً عن كشفه لسـر كتمان الأمر عن الشباب , فكنت أسـترق النظر بطرف عيني نحو الشاب الذي أعانني على التحميل والرجادة ــ فانتبهت كيف أنّه تجمدّ في مكانه وقد شحب وجهه , بِبالكَ هل كان العجوز مكترثاً لما أعاني وما يقلقني , بالطبع لا , فاستمر بحديثه دون اقطاع :

ــ لكم مطلق الحرية في أن تثبتوا وتوثقوا الحمولة بالطريقة التي تشاؤون , ولكن لايمكن لأيّ شخص أن يُدخل حمولة فيها أفعى إلى داره فإلهة الدار ( أغو نانة ) لاتسمح أبداً بإدخال الزواحف المؤذية إلى الدار , وهذا هو سبب سقوط حمولات الرجاجيد بكثرة .

وقبل أن يكمل العجوز حديثه كان الشاب الذي أعانني قد اختفى بلمح البصر وكأن ريحاً قد حملته.

About the Author

Admin-D

Admin-D

Related Posts

Sorry, nothing to show here

More From This Category