ТхьакIущынэ Аслъан кощын Iофхэм ипащэу агъэнэфагъэм IукIагъ

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ Аслъан кощын IофхэмкIэ федеральнэ къулыкъум иотделэу АР-м щыIэм ипащэ ипшъэрылъхэр зыгъэцэкIэнэу агъэнэфэгъэ Алексей Климовым тыгъуасэ IукIагъ, нэIуасэ зыфишIыгъ. Iофтхьабзэм хэлэжьагъ АР-м и Премьер-министрэу КъумпIыл Мурат, – Джащтэу къетхы гъазетэу Адыгэ Макъ иIофыш1эу ТХЬАРКЪОХЪО Адам. Республикэм ипащэ пэублэ псалъэ къышIызэ отделым ипащэ ипшъэрылъхэр зыгъэцэкIэнэу агъэнэфэгъэ…

Read More

C.R.O итхьапэхэр

  Пшъэрылъхэр  Инджлизбзэ  Адыгабзэ  Урысыбзэ  Арапыбзэ  Тыркубзэ  Канадэм изакон  Инджлизбзэ  Арапыбзэ Конституцие ыкIи Уставыр  Инджлизбзэ  Арапыбзэ  Тыркубзэ  Корпорацием икъэущыхьат тхылъ  Инджлизбзэ        

Read More

Хэт тэ

Хэкум гъэзэжьынымкIэ Адыгэ Хасэ   ХЭКУ – ГЪЭЗЭЖЬН ГЪЭПСЫГЪЭМ И ЦIЫФШЪХЬЭ ЗЭХАЩЭ ЖЪУГЪЭ И ЯТIОНЭРЭ КIЭУХ ЗЭХЭС ( МЭЗАЙМ И 28 РЭ М – МЭЛЫЛЪФЭГЪУМ И 28 РЭМ – 2016 РЭ ГЭМ ) . ТИЦIЫФШЪХЬЭ IОНЫХЬЭХЭР : ШIУФЭС КЫШЪОТЭIО ИКIЭРЫКIЭУ ТИ ГЪЭПСЫГЪЭ И ЯТIОНРЭ ГЪЭ – ЗЭФЭСЭМ ИКIЭУХЫМ ,…

Read More

Къэбархэмрэ хъугъэ-шIагъэхэмрэ / Хъыбархэмрэ къэхъукъащIэхэмрэ

НыбжьыкIэгъум игугъэ нэфхэр Адыгэхэм (шэрджэсхэм) я махуэ убзыхуным и IуэхукIэ Къэбэрдей-Балъкъэр Проект «UASHKHAMAFE 2014» Адыгэ лъэпкъэгъухэм ямафэ Адыгеим шышъхьаIум и 1 щыхагъэунэфыкIы ТхьакIущынэ Аслъан кощын Iофхэм ипащэу агъэнэфагъэм IукIагъ Хэкум къэзыгъэзэжьыгъэ Сирие Адыгэхэм ялъэкъуацIэхэр Къэбэрдейм щеджэ Тырку Адыгэ щIалэгъуалэр я хэкужь къэнэжыну хуейхэщ Къуаджэу Мэфэхьаблэ сирие адыгэхэр дэтIысхьащтых  …

Read More