ХГъАХ ШIухьафтын

Хэкум гъэзэжьынымкIэ Адыгэ Хасэм (ХГъАХ)   Игуапэу къэбаргъэIу къешIы ХГъАХ ШIухьафтын   ХГъАХ-м и шIухьафтын програм зыфэгъэзагъар адыгэ цIыфышхьэу е купэу Iофы IакIо зышIагъэу, якъарыурэ я гъотыгъорэ халъхьэу, намыкIхэмэ щысэ техыпхъ афэхъухэу, зэрафэлъэкIэу адыгэхэм, купзэдэпсэухэм, адыгабзэм е културэм афэлэжьагъэхэр. ХГъАХ–м ишIухьафтын лъэпкъыгъухэр А. ГъэшIэ гъахъэ шIухьафтын Цıыфышъхьэхэу Iофы IакIо адыгэ лъэпкъ Iофыхэм, адыгабзэм е културэм анахь…

Read More

МЭФЭКУ МАФЭР , 21/3/2018 – М АДЫГЭ ИЛЪЭСЫКIЭМ ТЕФЭ

МЭФЭКУ МАФЭР , 21/3/2018 – М АДЫГЭ ИЛЪЭСЫКIЭМ ТЕФЭ , АДЫГЭМЭ ЯМЭФАПЧЪЭ 6227 – ГЪЭМ ФЕЖЬЭ , АЩ АДЫГЭМЭ ЯЗЫУЖЬЫЖЬ-КIЭН ЗЭРЭ ЖЪЫ ДЭДЭР КЪЕГЪЭНАФЭ , НЕПЭ ГЪЭМ МЭФИТIОУ ЧЭЩЫМРЭ МАФЭМРЭ ЯКIЫХЬАГЪЭ ЗЭФЭДИЗЫ ЗЫЩЫХЪУХЭРМ ЯЗ , МЫМАФЭР АРЫ ГЪАТХЭР ЗЫЩЕЖЬЭРЭР , ГЪЭБЭЖЪУ ЛЪЭХЪАНМИ ЧЭЗЫУР ИКIЭРЫКIЭУ ЗЫЩЧIИДЗЭЖЬЫРЭРN АРЫ , АДЫГЭХЭУ ЗИПСЭУКIЭ…

Read More

ХЭКУ – ГЪЭЗЭЖЬН ГЪЭПСЫГЪЭМ И ЦIЫФШЪХЬЭ ЗЭХАЩЭ ЖЪУГЪЭ И ЯТIОНЭРЭ КIЭУХ ЗЭХЭС ( МЭЗАЙМ И 28 РЭ М – МЭЛЫЛЪФЭГЪУМ И 28 РЭМ – 2016 РЭ ГЭМ )

ТИЦIЫФШЪХЬЭ IОНЫХЬЭХЭР : ШIУФЭС КЫШЪОТЭIО ИКIЭРЫКIЭУ ТИ ГЪЭПСЫГЪЭ И ЯТIОНРЭ ГЪЭ – ЗЭФЭСЭМ ИКIЭУХЫМ , ГУЩАIЭЗЭIЭПЫХХЭУ ЩЕКIОКIЫГЪЭХЭМЭ ЗИГУПШЫСЭРЭ ИУНАШЪОРЭ КЪЭЗТЫГЪЭХЭМИ ТИГУАПЭ ЯФЭТЭIЭТЫ , ПСТЭМИ ТАЩЭГУГЪЫ ТИГЪЭПСЫГЪЭ И IОФ ЗЕЩЭ ХАСЭ ЦIЫФШЪХЬАКIЭХЭМЭ ИЛЪЭСЫКIЭУ КЪАКIОРЭМ ШЪУАЛЪЫIЭС ЗЭПЫТЭУ ШЪУЩЫТЫНХЭУ . ШЪУКЪЕБЛАГЪ ЗЭФЭСХЭМЭ ЯКЪЫХЭКIЫГЪЭХЭР КЭКIЭУ КЪЫШЪУФЭТЫПШЫНЫХ : 1 – ХАСЭМ ИIОФ ЗЕЩЭ ИЛЭЖЬЫГЪЭ…

Read More

ТИГУ КЪЭК1ЫЖЬ ЗЭПЫТЫЩТ 21 / 5 / 1864

мырары , джыри щыгъупшагъэ имы1эу игъэрэ п1алъэм къытригъази къэк1ожьыгъ шъыгъо мафэр , гъэ къэс зэрэтихабзэу тинып шъхъуант1эхэр тэ1этых , зигъэнап1э уцугъохэр зэхэтэщэх , урысхэмрэ туркхэмрэ губгъэн яфэтэлъгъу , джаущтэу тызэбгырэк1ыжьы къэкорэгъым тежэу …. ет1уанэ , ащ иужък1 ?!?! . лъэшъэу гугъ елъ1ыпхъ ” адыгэхэмк1э тигу1эгъухэр тигу къэдгъэк1ыжьыныр , ау…

Read More