«Хэкум гъэзэжьынымкIэ Адыгэ Хасэр» зышъхьэ къезыхьыжьэжьыгъэ адыгэхэм япчъагъэ икъэлъытэн фежьагъ

«Хэкум гъэзэжьынымкIэ Адыгэ Хасэр» хэкум къэкIожьыгъэ адыгэхэмэ ыкIи зышъхьэ къезыхьыжьэжьыгъэ адыгэхэм япчъагъэ икъэлъытэн ыкIи Урысыем, Сирием ыкIи нэмыкI хэгъэгухэм щыIакIэу ащыряIэм игъэнэфэн фежьагъ. Мы Iофыр гъэцэкIэгъэным пае куп зэхахьэр къэралыгъо IофшIапIэхэмэ, нэмыкI къулыкъухэу хэкум къэкIожьыгъэ адыгэхэмэ IэпыIэгъу афэхъухэрэмэ адэлажьэ.

Къэбарэу къаугъоигъэмкIэ, егъэзыгъэкIэ къэзгъэзэжьыгъэ тилъэпкъэгъухэмэ непэ адыгэ республикэхэмэ гумэкIэгъо инхэр ащыряIэхэп, сыда пIомэ республикэхэм яправительствэхэм Iофыхэм анаIэ тет. Ау нэмыкI хэгъэгухэм Iофыхэм язытет нэмыкI.
Зышъхьэ къезыхьыжьэжьыгъэхэм къиныбэ яI, адыгэхэу егъэзыгъэкIэ кIощыжьыгъэхэм IэпыIэгъу афэхъунхэм дэлэжьэхэрэ къулыкъухэм ыкIи купхэм яIофхэм зыкIыныгъэ зэрахэмылъым ар ыпкъ къекIы. Адыгэхэмэ адэIэпыIэнхэм тегъэпсыхьэгъэ зэикI гупчэ зэрэщымыIэм къыпкъырэкIы.

«Хэкум гъэзэжьынымкIэ Адыгэ Хасэм» ипшъэрылъ шъхьаIэхэм ащыщ мы гумэкIыгъор зэшIохыгъэныр. Iофыхэм язытет изэгъэшIэн ыкIи изэхэфын джыри ыкIэм нэсыгъэп, ау охътэ благъэхэм апэрэ пчъагъэхэм ашъхьэ къитхыщт. Адыгэ республикэхэм япащэхэм тарихъ чIыгум къэзгъэзэжьыгъэ адыгэхэмэ япчъагъэ къаIуагъ. Непэ ахэр нэбыгрэ I624-рэ мэхъух. Ахэмэ ащыщэу нэбгырэ1000-р Къэбэртэе-Бэлъкъар Республикэм щыIэх, 600 фэдизыр Адыгэ Республикэм щэпсэух, нэбгырэ 24-рэ Къэрэщэе-Щэрджэс Республикэм исых.

Адыгэ куп зэхэхьэ зэфэшъхьафхэм къызэралъытэрэмкIэ, зышъхьэ езыхьыжьэжьыгъэ адыгэхэу Сирием ыкIыб щыIэхэр нэбгырэ 12 000-м нахьыб. Нэбгырэ 6 000-р Тыркуем щыIэх, 4 000-р – Иорданием, нэмыкI къэралыгъохэм кIуагъэхэр нэбгырэ мини 2 000 фэдиз.

Зышъхьэ езыхьыжьэжьыгъэ адыгэхэу Сирием кIоцIым къинагъэхэм афэгъэхьыгъэ къэбар гъэнэфагъэ щыIэп. Ау къабгынэгъэ адыгэ къуаджэхэм ыкIи адыгэ псэупIэхэм япчъагъэ укъыпкъырыкIын зыхъукIэ, егъэзыгъэкIэ зышъхьэ езыхьыжьэжьыгъэ адыгэхэмэ япчъагъэ пэшIорыгъэшъэу нэбгырэ мин 15 000-м нэсэу къалъытэ.

«Хэкум гъэзэжьынымкIэ Адыгэ Хасэм» къэбар жъугъэхэм яамалхэмкIэ икомитет.

About the Author

Admin-D

Admin-D

Related Posts

More From This Category