Проект «UASHKHAMAFE 2014»

Проект «UASHKHAMAFE 2014»

Проектэу «1ОШЪХЬЭМАФЭ 2014-рэ илъэс»

 ОО «АДЫГЭХЭМ Я ДУНЕЙ»

Уахътэу зыщык1ощтыр : 16.08.2014 ― 28.08.2014

Ч1ып1эу зыщык1ощтыр: Россием Ифедерацие, Хыш1уц1эм и1ушъоу Шапсыгъэхэм яч1ыгу къыщежьэрэ автопробегыр Краснодарскэ краир, Адыгэ республикэр, Ставропольскэ краир, Къэрэщэе-Щэрджэс республикэр къызэпачынышъ Къэбэртэе-Бэлъкъар республикэм 1ошъхьэмафэм ылъапэ къынэсыщтПроектым 1офыгъо шъхьа1эу хэлъыр: Къэралыгъо пстэуми ащыпсэухэрэ черкесхэми ык1и зэрэдунаеу ц1ыфыш1оу тетхэми тиадыгэ лъэпкъэу зэгорэм темыр Кавказым щыпсэущтыгъэ тшъхьэк1и  тыбзэк1и  тихабзэк1и титэкъухьагъэу  тызэрэхъугъэм, ана1э къытрядгъэдзэныр. Хэлэжьэщт пчъагъэр: нэбгырэ 50   Проектым пшъэрылъэу ыгъэцэк1эн  фаехэр: 1.  Туризмэр ш1у зылъэгъоу  зэрэдунаеу щыпсэурэ ц1ыфхэм Россием игъэпсэфып1э ч1ып1эмэ анахь дахэмэ ащыщэу Темыр Кавказым ана1э къытрядгъэдзэныр. 2. Адыгэ лъэпкъыр хэкужъым щызэрэугъоижьын зэрэфаер ык1и Кавказми , Европэми яанахь   къушъхьэ лъагэу 1ошъхьэмафэ идэк1оен а 1офыгъошхом ик1эублэ зэрэхъун фаем иягъэш1эн.   3.  Адыгэ лъэпкъыр хэкужъым щызэрэугъоижьын зэрэфаем изэхягъэхын 4.   Адыгабзэр зыш1эхэрэм ык1и рыгущы1эхэрэм япчъагъэ нахьыбэ зэрыхъун фаем изэхягъэш1ык1ын 5.   Адыгэ лъэпкъым к1энэу и1эм ихэгъэхъон, хэкужъым  анахь агъэлъап1эу ч1ып1эу и1эхэм 1эк1ыб къэралхэм ащыпсэурэ адыгэхэр нэ1уасэ афэш1ыгъэныр. Мэхьанэу 1офыгъом хэлъыр: Адыгэу 1эк1ыб къэралыгъохэм арысхэр хэкужъым нахьыбэу нэ1уасэ зыфаш1ыныр нахь псынк1агъо къызэрафэхъущтым, хэкужъым щыпсэурэ  адыгэхэм  зыща1ук1эн ык1и  зыгъэгумэк1ыхэрэ 1офхэм щатегущ1эн зыщалъэк1ыщт ч1ып1э ихэгъэунэфык1ын  ары программэр нахьыбэу зыфэгъэхьыгъэщтыр. Проектым изэхэщак1охэм  хагъэунэфык1ы илъэсипл1 хъугъэу Сирием щык1орэ заом    ткъош адыгэу ащ щыпсэухэрэр  хэлъэшъуагъэ зэрыхъугъэхэр,  ахэм тфэлъэк1ырэмк1э апэ1агъу тафэхъунышъ заом хэмык1уадэхэу  хэкужъым къагъэзэжьынэу амал агъотыным проектыр зэрэфэгъэхьыгъэр. Ахэр щэгугъых  Россием  икъэралыгъо хабзэ зы1эк1элъхэм адыгэхэу хэкужъым къэзгъэзэжьын гухэлъ зи1эхэм визэм  икъыдэхын нахь псынк1э афэш1ыгъэным игъэхьазырын ык1и игъэцэк1эн  ана1э тырадзэнэу. Проектым изэш1охын адыгэхэм ац1э дэгъук1э а1оным,  Адыгеими, Къэбэртэе-Бэлъкъар республикэми, Къэрэщэе Республикэми туризмэм зэрэщапылъхэм пстэуми зэлъаш1энымк1э мэхьанышхо и1. Ц1ыфыш1у пстэоу мы дунаим щыпсэухэрэм  адыгэхэр итэкъухьагъэхэу, абзэк1и, агук1и  зэпычыгъэхэу  къинышхо зэралъэгъурэр  къагуры1онымк1э мы  проектым мэхьанэшхо и1эу ц1ыф зэхэщэгъэ купэу «Адыгэхэм  я дуней» хэтхэр  мэгугъэх.

Зэхэщэк1о комитетым хэтхэр

1. Экспедицием и1эшъхьэтет Беслъан Теувэжь
2. 1эшъхьэтетым и1эпэ1гъу  Заудин Джыджий
3. 1эшъхьэтетым и1эпэ1гъу   Шалихь  Кобл
4. 1азэ Лариса Хьадпашъу

1офыгъом ипычыгъохэр:

Уахътэр

1офыгъор

Зыщык1ощт ч1ып1эр

2014 илъэс, шышъхьа1уми-16 Проектым хэлажьэхэрэр зэрэугъоищтых, чэщчъые зыщаш1ыщтым аращэл1эщтых, пчыхьэшъхьашхэ аш1ыщт с. Большой Кичмай КъуаджэуБольшой Кичмайчэщчъые щаш1ыщт
2014 илъэс, шышъхьа1уми-17 Ш1уфэс гущы1э къа1ощт, тюльпан чъыгым ек1ол1эщтых, Хыш1уц1эм ынэпкъ щышъыгъощтых, автопробегыр рагъэжьэщт с. Большой Кичмай
2014 илъэс, шышъхьа1уми-17  Автопробегым иапэрэ пычыгъу- къуаджэу Афыпсыпэрэ, Пэнэхэсрэ адэхьащт а. Пэнэхес, Афыпсып Къалэу Адыгейскэ чэщчъые щаш1ыщт
2014 илъэс, шышъхьа1уми-18 Автопробегым ият1онэрэ пычыгъу- Адыгейск, къуаджэу псым ч1ырагъэхьагъэхэм афагъэуцугъэ мыжъосыным,Мыекъуап, Мэфэхьаблэ як1ол1эщтых, общественнэ организациехэм  ял1ык1охэм ык1и хэкужъым къэзгъэзэжьыгъэхэм а1ук1эщтых, пчыхьэшъхьашхэ  ык1и джэгу  аш1ыщт. – г.Адыгейск- г.Мыекъуапэ- а.Мафехьабл Къалэу Мыекъуапэчэщчъые щаш1ыщт
2014 илъэс, шышъхьа1уми-19 Автопробегым иящэнэрэ пычыгъу- Шъхьащэфыжь , е Фэдз, Али-Бердуковский, Черкесск, Налщыкъ адэхьащтых.Пчыхьэшъхьашхэ  ык1и джэгу  аш1ыщтНалщыкъ идэхьагъум   адыгэ шыухэм а1ук1эщтых – Шъхьащефыжь — Али-Бердуковский- Черкесск- Налщыкъ Нальчикчэщчъые щаш1ыщт
2014 илъэс, шышъхьа1уми-20 1ошъхьэмафэ ылъапэ ек1ол1эщтых 1ошъхьэмафэ ылъап Хьак1эщэу Альпинэ  ык1и 11-м яуцуп1э 1ошъхьэмафэ къехыжьыфэхэк1э чэщхэр щырахыщт
2014 илъэс, шышъхьа1уми-21 Климатым есэнхэм пае мыл шъолъырэу Ирик к1ощтых Альпина

Альпинэ чэщчъые щаш1ыщт

2014 илъэс, шышъхьа1уми-22 Купит1оу загощынышъ азыныкъо къушъхьэу Чегет дэк1оещтых, адрэхэр пыкъефэхэу Девичьи косы(Пшъэшъэ шъхьацхэр) к1ощтых Альпина
2014 илъэс, шышъхьа1уми-23 К1эпсэ гъогумк1э 1ошъхьэмафэ ичапэ дэк1оещтых ык1и зек1о уцуп1эм чэщчъые щаш1ыщт 11-м яуцуп1 11-м яуцуп1эчэщчъые щаш1ыщт
2014 илъэс, шышъхьа1уми-24 къушъхьэм щызек1онхэм зэрыфэхьазырхэр ауплъэк1унэу альпинистхэр Пастуховым икъушъхьэ цак1э нэсыщтых 11-м яуцуп1
2014 илъэс, шышъхьа1уми-25-26 Погодэм  амалэу  къаритрэмелъытыгъэу альпинистхэр 1ошъхьэмафэ ышыгу дэк1оещтых, ет1анэ зек1о уцуп1эм нэс къехыжьыщтых. 11-м яуцуп1
2014 илъэс, шышъхьа1уми-26-27 Налщыкъ къэсыжьыщтых, джэгу. Налщыкъ Налщыкъ чэщчъые щаш1ыщт
2014 илъэс, шышъхьа1уми-27-28 1офыгъом ик1эух, проектым хэлэжьагъэхэр зэбгырык1ыжьыщтых. Налщыкъ

Проектым хэлажьэхэрэр: адыгэхэу Урысием, Тыркуем, Израилым, Сирием, Иорданием, США, Германием, Францием, Голландием ащыпсэухэрэр  Ахъщэу тек1одэщтыр: Проектым изэхэщэн ахъщэу тек1одэщтыр ежь хэлажьэхэрэм зэхалъхьагъэ. Визэ  зищык1агъэхэм макъэ кытагъэ1умэ икъыдэхынк1э 1эпы1эгъу  тафэхъущт. Псэуалъэу агъэфедэщтхэри, ашхыщтыри, зыщыпсэущтхэри, гъогууасэри проектым хэлажьэхэрэм ежь апшъэ ралъхьажьыгъ. Пстэумк1и зы нэбгырэм тек1одэщтыр доллар 1000-м ек1уал1э.   Зыдэш1у1ыгъын фэе пкъыгъохэр:   — паспорт –  авиа, е мэш1оку билетхэр –  къыздэшъуштэн фаехэр: адыгэ цый, адыгэ сай, адыгэ быракъ, адыгэ пщын, пхъэк1ыч, фото- видеоаппаратур; –  кроссовкэхэр, къушъхьэм зэрэщызек1охэрэ щазмэхэр; –   хьамамэм щызщалъэрэ цуакъэхэр; –  курткэ фаб; — жьыбгъэм укъыщызыухъумэрэ ык1и псы зык1оц1ырымык1ырэ курткэрэ гъончэджрэ; — свитер фаб — свитер п1уак1 1эгъопэк1ыхьэу  футболки 2-3 — шортхэр,  спортивнэ гъончэдж — термос — тыгъэм ущызыухъумэрэ нэгъундж.

Тисайт: www.umaho.ru

Фейсбукым тыкъызэрэщыжъугъотыщтыр: http://www.facebook.com/umaho

Тиконтактхэр:

1. Теуважев Беслан  (Beslan Teuvazh)  https://www.facebook.com/teuvazh

tel: +79651822552 +79268487134         Skype: teuvazh2            email: beslan79@teuvazh.ru

2.Лариса Хадипаш (Larissa Khadipash)

https://www.facebook.com/larissaadyge

tel: +7 985 997 5133                  Skype: siestsbonita                  email: lorasalsa@mail.ru

About the Author

Admin-D

Admin-D

Related Posts

More From This Category