ТхьакIущынэ Аслъан кощын Iофхэм ипащэу агъэнэфагъэм IукIагъ

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ Аслъан кощын IофхэмкIэ федеральнэ къулыкъум иотделэу АР-м щыIэм ипащэ ипшъэрылъхэр зыгъэцэкIэнэу агъэнэфэгъэ Алексей Климовым тыгъуасэ IукIагъ, нэIуасэ зыфишIыгъ. Iофтхьабзэм хэлэжьагъ АР-м и Премьер-министрэу КъумпIыл Мурат, – Джащтэу къетхы гъазетэу Адыгэ Макъ иIофыш1эу ТХЬАРКЪОХЪО Адам.

Республикэм ипащэ пэублэ псалъэ къышIызэ отделым ипащэ ипшъэрылъхэр зыгъэцэкIэнэу агъэнэфэгъэ А.Климовым фэгушIуагъ, зипэщэ къулыкъур зыфэгъэзагъэр зэрифэшъуашэу зэшIуи­хынымкIэ, зыпкъ итэу Iоф ышIэнымкIэ бэкIэ зэрэщыгугъырэр риIуагъ.

– УиIофшIэн шъыпкъагъэ хэлъэу, шъхьэихыгъэу бгъэпсын фае. АщкIэ тэри IэпыIэгъу тыкъыпфэхъущт, тиIо зэхэлъэу Iоф зэдэтшIэщт. Мы уахътэм миграциер Iофыгъо анахь шъхьа­Iэхэм зэращыщыр зэкIэми дэгъоу тэшIэ. IэкIыб хэгъэгухэм къарыкIхэу Урысыем ишъо­лъырхэм къарыхьэрэ цIыф­хэм япчъа­гъэ мы аужырэ илъэсхэм хэпшIы­кIэу хэхъуагъ, Адыгеири ахэм зэу ащыщ. Мыщ дэжьым къыхэзгъэщынэу сыфай, тиреспубликэ псэупIэу къыхэзыхыхэрэм е Iоф щашIэнэу зыIохэрэм зи пэрыохъу афэхъущтэп, ау хэбзэгъэ­уцугъэм диштэу ахэр зекIонхэм мэхьанэшхо иI. Непэ тишъолъыр лъэпкъ ыкIи дин зэгу­рыIоныгъэ илъ, тапэкIи арэущтэу щытын фае, – къыIуагъ АР-м и ЛIышъхьэ.

А.Климовым илъэс 43-рэ ыныбжь, мы къулыкъум епхыгъэу IэнэтIэ зэфэшъхьафхэм аIутыгъ, исэнэхьат хэшIы­кIышхо фыриI. Хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ Министерствэм июридическэ институтэу Краснодар дэтыр къыухыгъ, кощын IофхэмкIэ федеральнэ къулыкъум иотделэу Астрахань хэкум щыIэм ипэщагъ, джы Адыгеим Iоф щишIэщт.

– ШIуагъэ къытэу Iоф зэдэтшIэным тыфэхьазыр, ащкIэ республикэм ихэбзэ къулыкъухэмрэ муниципальнэ образованиехэм япащэхэмрэ къыбготыщтых, – къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

А.Климовыр иIэнатIэ IухьэгъакI нахь мышIэми, псынкIэу IофшIэным хэгъозагъ. Сирием къикIыжьыгъэ тилъэпкъэ­гъухэм IэпыIэгъу афэхъугъэнымкIэ зэхащэгъэ республикэ координационнэ комиссием иIофшIэн хэлэжьагъ. Джащ фэдэу Укра­инэм щыкIорэ зэпэуцу­жьым къыхэкIыкIэ зиунэ къэзыбгынэгъэ цIыфхэр зыщыпсэухэрэ санаториеу «Анастасием» АР-м и ЛIышъхьэ игъусэу щыIагъ, ахэм гущыIэгъу афэхъугъ.

Зиунэ къэзыбгынагъэхэм ястатус гъэ­нэфэгъэныр, ахэм ящыкIэгъэ документхэр гъэпсыгъэнхэр джырэ уахътэ пшъэ­рылъ шъхьаIэу зэрэщытыр А. Климовым къыIуагъ. Ащ дакIоу нэмыкI Iофы­гъохэм язэшIохыни ынаIэ тыригъэтыщт, Адыгеим щыпсэухэрэм яфэIо-фашIэхэр зэрифэшъуашэу агъэцэкIэнхэм, тхылъхэр гъэхьазырыгъэнхэм пае чэзыум хэтхэм япчъагъэ нахь макIэ шIыгъэным ишъыпкъэу пылъыщт.

КъэIогъэн фае, Мазэ заулэ ипэкIэ кощын Iофхэм ипащэу щытыгъ Пантелеев Александр. Ар Сирие Адыгэхэм яIоф шIукIаеу дэлэжьэщтыгъэу цIыфхэм къаIо. Мазэ заулэ ипэкIэ ар мы IэнатIэм IуагъэкIи ащ ичIыпIэ Владимир Хастьян Iуагъэхьэгъагъ. Хэкугъэзэжьын Iофхэм пылъхэм Владимир Хастьян илэжьакIэ мыдэгъугъоу алъытэщтыгъэ ыкIи Адыгеим ихьыкумэт фэтхьэусхэгъагъэх. Мыекъопэ хасэ хэтхэм ащыщ къызэриIуагъэмкIэ АдыгеимкIэ кощын Iофхэм икъотамэ Iоф пстэури зэшIуихын ылъэкIыщтэп, Сирие Адыгэхэр хэкум къагъэзэжьыным пае федерал хьыкумэтым (Москвэ) унашъо ышIын фае е бирукъратие къиныгъохэр щигъэзиен фае.

 

About the Author

Admin-D

Admin-D

Related Posts

More From This Category