Адыгэ лъэпкъэгъухэм ямафэ Адыгеим шышъхьаIум и 1 щыхагъэунэфыкIы

Адыгэ лъэпкъэгъухэм ямафэ Адыгеим шышъхьаIум и 1 щыхагъэунэфыкIы

ШышъхьаIум и 1-м Адыгеим щыхагъэунэфыкIы Адыгэ лъэпкъэгъухэу къэкIожьыгъэхэм ямафэ. ДжырэкIэ хэкум къэралыгъо зэфэшъхьафхэм къарыкIыжьыгъэ адыгэ нэбгырэ минрэ ныкъорэм кIахьэу щэпсэух. Мыхэм ащыщхэу нэбгырэ 600 фэдизыр Сирием къикIыжьыгъэхэр ары, къэралыгъом зао къызщежьагъэм щегъэжьагъэу. Сирием щыщ адыгэхэр къалэу Мыекъуапэ фэшъхьафэу Адыгеим ишъолъырхэми арытIысхьагъэх. ГущыIэм пае, шапсыгъэ къуаджэхэу Афыпсыпи, Пэнэхэси лъэпкъэгъухэр яунэхэм ачIэхьаж ьыгъэх.
Адыгеим ит къуаджэу Мэфэхьаблэ Сирием къикIыжьыгъэ зырызхэм чIыгухэр къащыратыгъэх. Мэфэхьаблэ джаущтэу джырэкIэ щэпсэух I998 илъэсым къыщегъэжьагъэу машIом зэлъиубытыгъагъэ Косовэ къикIыжьыгъагъэ адыгэхэр.
Фитыныгъэ радиом игущыIэгъугъэ Пшызэ шъолъырым щыIэ «Адыгэ Хасэм» ипащэу Сохът Аскэр тызэрэщигъэгъозагъэмкIэ, Сирием къикIыжьыгъэ унэгъуищмэ Урысыем зэрицIыфхэр къэзыушыхьатрэ тхылъхэр аратыжьыгъахэх, уахътэмкIэ ячэзыу къэсыгъэти. Лъэпкъэгъухэр джырэкIэ шапсыгъэ къуаджэхэм зэрэщыпсэухэрэм адыгэ бэдауш IофшIакIор къатегущыIагъ:
– БэмышIэу Адыгеим иIэшъхьэтетыгъэу Шъэумэн Хьазрэт къакIуи ящыIэныгъэ зэригъэшIагъэ. Унагъо пэпчъ сомэ мини I00 зырыз къаритыгъ. Ащ ыпэкIи хабзэри, цIыфхэри адеIэхэрэ унэгъо I8 унэхэр арагъэгъотыгъэх. Джыри унакIэхэр ашIыным пылъых. Цыфхэу къэкIожьыгъэхэм ащыщэу сабыи 4 къэхъугъах. Еджнэу щытхэми яеджэн хэкум щыпадзэжьы. Нахьыбэхэрэми IофшIапIэхэр къагъотыгъэх, мэлажьэх.
Фитыныгъэ радиом игущыIэгъугъэ Сохът Аскэр къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, Урысыем хабзэу бэмышIэу ыштагъэм илэжьэн Адыгеим мазэкIэ щиублэщт. Ащ къызэрэдэлъытагъэу, урысыбзэ зышIэхэрэу урысые лъэпкъэгъухэу фэшъхьаф къэралыгъохэм арысхэм гражданствыр аштэнэу фитыныгъэ яIэ хъугъэ. Адыгэ лъэпкъэгъухэу къэкIожьыгъэхэм ащыщэу урысыбзэр дэгъу дэдэу зышIэхэрэр мыбэдэдэми, ахэтых бзэм ишIэн дэгъоу хэзгъэхъуагъэхэри, еIо Аскэр. Урысыбзэр къалэу Краснодар изы апшъэрэ еджапIэмэ ащыщым арапыбзэр щязгъэхьрэ щыкIэлэегъаджэр къуаджэу Пэнэхэс къэкIошъ, арегъэхьы.
Фитыныгъэ радио, Щэрджэс Ларис

About the Author

Admin-D

Admin-D

Related Posts

More From This Category