2017-РЭ ГЪЭМ :
*( CRO ) ХЭКУ – ГЪЭЗЭЖЬН ГЪЭПСЫГЪЭР

lоф ублэным теуфагъэу Хэкум згъэзэжьыгъэхэмэ зэрадеlэн унащьор и гъэцакlэзэ Хэкум згъэзэжьыгъэхэмэ я щыщэу нэбгритфы lоф я ублэнэу ахъщэкlэ ядеlагъ.

*Зы Аыггэ кlалэ еджакlуи сириям къыращи хэкум щеджэнэу кынагъэсыгъ, къухьэлъатэ билет уасэр фатыгъ.

*Адыгэ хэку – гъэзэжьын гъэпсыгъэм унашуэ ышlыгъэр, сиреэм щыпсэу унагъуэу къин хэхьагъэмэ ыафэгъэшуэшагъэу ( зэкат фытыр)у зэфахьэсыгъэр ыагъэунэфагъ. Зы lэпыlэгъугорэу ыафэхъунэу тыщыгугъэу

*( CRO ) ХЭКУ – ГЪЭЗЭЖЬН ГЪЭПСЫГЪЭР

Швециям и университетеу ( Малмо ) Адыгэхэр псаоу ( къызэтенэжьым теуфагъэу) къызэрэнэжьынхэм  теуфагъэу щекlокlыгъэ зэфэсым я хэтыгъ ( 23-24 / 11 2017 ).

Турциям Адыгэ културэм теуфагъэу и Адыгабзэ унэ и зэlухыгъом хэтыгъ
* АГЪГЪ-ЭР ЛЪЭПКЪ ЗЭХЭТ ГЪЭПСЫГЪЭМ ХЭБЗАШIЭУ ХЭГЪЭУЦУАГЪЭ ХЪУГЪЭ .
* АГЪГЪ-ЭМ АМИРКЭМ КЪУТАМЭ ЗЫЩФИШIЫГЪ .
* АГЪГЪ-ЭР IЭУРУПЭ ЗЭФЭСЭУ ЕКIОЛIЭЖЬЫХЭМРЭ РАФЫГЪЭХЭМРЭ АIОФ ЗЕЗЫХЬЭРМ ХЭХЬЭНЭУ ТХЫЛЪ
ЯФИIЭТЫГЪ ( ECRE ) .
* АЛМАНЕМ ЩЫПСЭУХЭРЭ АДЫГЭХЭМЭ ЯЗЭФЭСЭУ 2017-РЭ ГЪЭМ МЭЛЫЛЪФЭГЪУМ АШIЫГЪЭМ
ЯХЭТЫГЪ
* АГЪГЪ-ЭМ ХЭКУМ – АДЫГАЕМ – ЗЫГЪЭЗЭЖЬГЪЭ НЭБГЫРИХЫ ИСЫН ФИТЫЫГЪЭ ТХЫЛЪХЭМЭ АПЩIЭ
АФИТЫГЪ .

2016-РЭ ГЪЭМ ИКIОЦЫ :
* АГЪГЪ-ЭМ АДЫГЭ РИСПУБЛИКХЭМЭ ЗГЪЭЗЭЖЬЫГЪЭХМЭ АПАЕ ЛЭЖЬАПIИБЛ ИХАБЗЭ ГЪЭУЦУГЪЭ
ЗЭРИТЭУ – ЗЭКIЭУГЪОЯГЪЭ ЛЭЖАПIЭХЭМЭ IЭПЫIЭГЪУ АФЭХЪУНЭУ – ИIЭУХЪЭШЪЫГЪЭХ ( CRO-SBSP 2016 ).
* АГЪГЪ-ЭМ СИРЕМ ЩЫЩ ЗГЪЭЗЭЖЬЫ ЗЫШIОИГЪО УНАГЪО ГОРЭМ ЯГЪЭЗЭЖЬПЩIЭ АФИТЫГЪ БЭИРУТ
ЛЪЭТАПIЭМ ИГЪОГУКIЭ .
* АГЪГЪ-ЭМ АДЫГЭ РИСПУБЛИКЫМ ЗГЪЭЗЭЖЬЫ ЗЫШIОИГЪО КIАЛЭ ГОРЭМ ИГЪЭЗЭЖЬПЩIЭ ФИТЫГЪ .
* АГЪГЪ-ЭМ СИРЕМ ЩЫГУIЭХЭРЭ АДЫГЭХЭМЭ ЯДЕIЭНХЭУ IЭХЪШЭ ХЭДЗ ЗЕХЬЭ ИШIЫГЪ ИДЖЫРИ АХЭР
АНИГЪЭСЫГЪЭХ . – МЫЩ ТЕУIУ – МЫДЫЖЬМИ .

ЗЫГЪЭУЦУГЪЭМ ЩЕГЪЭЖЬАГЪЭУ 2016-РЭ ГЪЭМ ИКIЭУХ НЭСЭ :
* АГЪГЪ-ЭМ ЗЭКIЭУГЪОЯГЪЭ ЛЭЖАПIИЩ ИХАБЗЭ ГЪЭУЦУГЪЭ ЗЭРИТЭУ – IЭПЫIЭГЪУ АФЭХЪУНЭУ – АДЫГЭ
РИСПУБЛИКЭХЭМЭ ЗГЪЭЗЭЖЬЫГЪЭХЭМЭ АПАЕ ИIЭУХЪЭШЪЫГЪЭХ . ( CRO-SBEP 2015 ) НАХЬ
ЗЭХЭФЫГЪЭУ .. – МЫЩ ТЕУIУ –
* АГЪГЪ-ЭМ СИРЕМ ЗАОУ ЩЕКIОКIЫРЭМ ИЯАГЪЭКIЭ АДЫГЭХЭУ ИБЭ ХЪУГЪЭ ЗАУЛЭ ЯЩЫIАКIЭ-IОФ
ПШЪЭДЭЛЪЫ ЗЫФИШIЫЖЬГЪ .
* АГЪГЪ-ЭМ НЭIУАСЭ ЗАФИШIЫН ЗЕХЬЭ АЩИШIЫГЪ МЫ ХЭГЪЭГУХЭМЭ – АМИРКА , ТУРКЕ , UAE ( АРАП
ПЩЫПIЭ ЗЭХЭТ ) , АЛМАНЕ , ЕРДАН .
* АГЪГЪ-ЭМ ТХЫЛЪХЭР АФРИГЪЭХЬЫГЪ – УРЫСЫМ ИТХЬЭМАТ , УРЫСЫМ ИЛIЫКIОУ КАНАДАМ ЩЫIЭР ,

АСИТОНЕМ ИХЭКУ- ХАСЭ – .
* АГЪГЪ : АДЫГЭ ГЪЭЗЭЖЬЫН ГЪЭПСЫГЪЭР .